نویسنده = آسیه ذبیح نیا عمران
تعداد مقالات: 1
1. شرایط ِ عشق و صفات ِعاشق و معشوق در جواهرالاسمار عماد بن محمد الثغری

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-132

آسیه ذبیح نیا عمران