نویسنده = محمدرضا نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار روایی داستان «زال و رودابه» بر مبنای الگوی کنشگر گریماس

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-252

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ زهره نجفی