نویسنده = مرتضی بالار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرایند فردیت‌یابیِ نوروز در منظومۀ‌ «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ تفرّد یونگ

دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-28

مرتضی بالار؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی استمال