نویسنده = علی صفایی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به مولفه ها والگوهای طنز در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-232

علی صفایی؛ حسین ادهمی