نویسنده = حسین اتحادی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-32

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا