نویسنده = شهریار باقرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد نمادهای دینی و عناصر قدسی در شعر جبران‌‌خلیل‌‌جبران و سهراب سپهری

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

شهریار باقرآبادی؛ یحیی معروف