نویسنده = فاطمه رفعت خواه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه – معناشناسیِ «زاویۀ دید» در منظومۀ عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوی ژاک فونتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

فاطمه رفعت خواه؛ مهیار علوی مقدم