نویسنده = فاطمه جمشیدی
تعداد مقالات: 2
1. پیوند موسیقی با عاطفۀ شاعر در سرودۀ «فلسطینی کحدّ السیف» از «علی فوده»

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-102

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی


2. تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-88

فاطمه جمشیدی؛ حمید احمدیان