نویسنده = پگاه حمیدی اصیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای روایت در غزل سعدی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-142

سهیلا فرهنگی؛ پگاه حمیدی اصیل