نویسنده = یحیی معروف
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت‌خاطر الفارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

ابوذر قاسمی آرانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی؛ شهریار همتی


2. بررسی کارکرد نمادهای دینی و عناصر قدسی در شعر جبران‌‌خلیل‌‌جبران و سهراب سپهری

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

شهریار باقرآبادی؛ یحیی معروف