کلیدواژه‌ها = : کهن الگوی عشق
تعداد مقالات: 1
1. کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-126

حیدر علی شکاکی؛ محمدعلی محمودی؛ محمود حسن آبادی