کلیدواژه‌ها = شعر معاصر فلسطین
تعداد مقالات: 1
1. پیوند موسیقی با عاطفۀ شاعر در سرودۀ «فلسطینی کحدّ السیف» از «علی فوده»

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-102

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی