کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فراهنجاری در اشعار خلیل‌‌‌‌الله خلیلی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

علیرضا محمودی؛ رشید دامیار


2. مکر و نیرنگ در عاشقانه‌‌های حماسه‌های ملی ایران

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-24

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. «رهایی از خویشتن» در شعر فروغ فرّخ زاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-22


4. تأثیر پذیری زیب النساء (مخفی) از حافظ

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 123-152