کلیدواژه‌ها = سهراب سپهری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارکرد نمادهای دینی و عناصر قدسی در شعر جبران‌‌خلیل‌‌جبران و سهراب سپهری

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

شهریار باقرآبادی؛ یحیی معروف


2. رویکرد پدیدارشناختی در شعر سهراب سپهری

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-142