تعداد مقالات: 288
4. تشبیه مرکب در غزل سبک عراقی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-36


5. شاد زیستی و شادکامی در شعر رودکی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-30


6. «رهایی از خویشتن» در شعر فروغ فرّخ زاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-22


9. فروغی بسطامی و غزل بازگشت

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-24


15. سازه های هنری عاشق و معشوق در دو اثر نظامی

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-30

مریم ایرانمنش؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


16. انقلابی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-26

نرگس اسکویی


17. شیوه‌های تمایز شاعر از تخلّص (نشانه‌های "تجرید" در کاربرد تخلّص)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-24

زهره احمدی پوراناری


18. بررسی ویژگی‌های زبانی، بلاغی و فکری غزل گفتاری معاصر

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-26

خلیل بیکزاده؛ ماندانا کمرخانی


19. تحلیل «آنیما» در غزلیّات حافظ‌شیرازی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

علی‌اکبر باقری‌خلیلی؛ منیره محرابی کالی


20. مکر و نیرنگ در عاشقانه‌‌های حماسه‌های ملی ایران

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-24

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


22. بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-30

موسی پیری؛ تقی وحیدیان کامیار


23. آنیمای معشوق در غزل های عطار بر پایۀ نقد کهن الگویی یونگ

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-30

آزاده اقرانی ارگی؛ پرویندخت مشهور


24. تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستان‌های غنایی شاهنامه

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-28

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


25. نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-32

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا