دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل نشانه – معناشناسیِ «زاویۀ دید» در منظومۀ عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوی ژاک فونتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

فاطمه رفعت خواه؛ مهیار علوی مقدم


2. کارکرد نمادین اعداد و اشکال در ساختار خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده مرشت


3. تحلیل میراث متنی در شعر زنانه‌ی فارسی ( طاهره صفارزاده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

زینب خرم آبادی آرانی؛ سید محمد راستگو؛ سعید خیرخواه برزکی


4. تحلیل فرایند فردیت‌یابیِ نوروز در منظومه‌ی «گل و نوروز» بر اساس نظریه‌ی تفرّد یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مرتضی بالار؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


5. بررسی ارتباط ماه و زن از منظر اساطیری در ویس و رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

معصومه نظری؛ ایوب کوشان؛ مهین مسرت


6. تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت‌خاطر الفارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

ابوذر قاسمی آرانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی؛ شهریار همتی


7. تحلیل« رویکرد روشنفکری» در اشعار ناصرخسرو قبادیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

مرتضی هادیان؛ عبدالحسین فرزاد


8. بررسی اصالت زن-طبیعت و اندیشه‏ های طبیعت‏ گرایانۀ فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

مسلم ذوالفقارخانی


9. تحلیل تطبیقی مفهوم وطن در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

راضیه کارآمد؛ حسین میرزایی نیا


10. کارکرد نمادین اسطوره ی مسیح(ع) در شعر یوسف الخال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

سیده اکرم رخشنده نیا؛ هادی شعبانی چافجیری؛ منصوره عسکر پور