گهرهای فراوان بر بام شعر گلچین (بررسی و تحلیل عواطف و درون¬مایه¬های شعر گلچین گیلانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2013.1021

چکیده

عاطفه از بخش­های مهم شعر است و غالباً اصلی­ترین هدف شاعر از سرودن شعر انتقال عواطف و احساسات است. در واقع میزان تأثیر پذیری هر شاعر از محیط خارج و ترکیب آن با تجربیات قبل و بازسازی تصویری نو در ذهن، عاطفه­ی او نامیده می­شود؛ به این ترتیب میان شاعران از جهت نوع عاطفه و بیان آن و نیز تأثیر­گذاری بر خواننده تفاوت­هایی اساسی وجود دارد. از آنجا که عاطفه و درون­مایه ی شعر معلول تجارب شخصی شاعر است، با بررسی و تحلیل عواطف و درون­مایه­های یک شعر می­توان برخی از زوایای مبهم ذهن و زندگی شاعر آن را روشن نمود.
مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی) یکی از شعرای تأثیرگذار در گسترش شعر معاصر فارسی ­است. در این جستار ابتدا مختصری از زندگی گلچین گیلانی آورده­ایم؛ آنگاه همراه با شاهد مثال­هایی، به روشی توصیفی به عواطف و درون­مایه­های شعر گلچین از جمله عشق، غم و اندوه، امید و نومیدی، یادها و خاطره­ها، وطن، تقدیر، مرگ و زندگی و راز هستی پرداخته­ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerous Gems on the Roof of Golchin-e Gilani’s Poetry (An Analytical Approach to the Emotions and Themes of Golchin-e Gilani’s Poetry)

چکیده [English]

Emotion is an important part of poetry; the main aim of the poet is often to convey his emotions and feelings. Undoubtedly, the degree in which any poet is emotionally affected from the outside, its combination with his earlier experiences and re-production of a new image in his mind can be called his emotion. Emotion is the internal and the semantic context of a poem in accordance to the quality of the poet's encounter and contact with the outside and the events around him; thus, based on the type of emotion, the way of its expression and its impact on the audience, there are some major differences among poets. Since emotions and themes of a poem are the results of a poet’s personal experiences, some ambiguous angles of the poet’s mind and life can be clarified by the analysis of emotions and themes expressed in the poem.
Majd al-Din Mir Fakhrayi (Golchin-e Gilani) is among the respectable contemporary poets as some of his memorable poems are still remembered by many Iranians. There are, however, not so many researches and analyses done on his life and poetry. In this article, firstly, we have provided a brief account of his life; then, with some examples and by using a descriptive approach, we have focused on the emotions and themes in his poetry and finally, from this point of view, we have examined his position as a poet in the Iranian contemporary poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golchin-e Gilani
  • Emotion
  • theme
  • intimacy
1- آربری، آ. ج، شعر جدید فارسی، ترجمه فتح الله مجتبایی، تهران: امیرکبیر، 1334.

2- بی­نام مؤلف، تذکره الشعرای گیلان، رشت: حقیقت، 1335.

3- پور نامداریان، تقی، سفر در مه (تأملی در شعر احمد شاملو)، تهران: نگاه، 1381.

4- خسروی شکیب، محمد، راز توفیق شعر باران، مطالعات ادبیات کودک، ش 4، صص 76 - 61، 1390.

5- روزبه، محمدرضا، شرح و تحلیل شعر نو فارسی، چاپ اوّل، تهران: نشر مرکز، 1383.

6- زرقانی، سید مهدی، چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث، 1384.

7- سیدحسینی، رضا، مکتب­های ادبی،‌ جلد اوّل، چاپ یازدهم، تهران: نگاه، 1381.

8- شفیعی کدکنی، محمّدرضا، آیینه­ای برای صداها، تهران: سخن، 1376.

9-                           ، شاعرانی که با آنها گریسته­ام، بخارا، شماره 5، صص 12- 7، 1378.

10-                           ، ادوار شعر فارسی، چ  اوّل (ویراست دوم)، تهران: سخن، 1380.

11- شمیسا، سیروس، نقد ادبی، چاپ سوم (ویرایش دوم)، تهران: میترا، 1388.

12- عابدی، کامیار،گلچین گیلانی در قلمرو زندگی و شعر، مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 31، صص 4- 51، 1371.

13-                 ، با ترانه ی باران، چاپ اوّل، تهران: ثالث، 1379.

14- فخرایی، ابراهیم، گیلان در قلمرو شعر و ادب، رشت: جاویدان، 1356.

15- گلچین گیلانی (مجدالدین میرفخرایی)، مجموعه اشعار گلچین گیلانی، به کوشش کامیار عابدی، چاپ اوّل، رشت: فرهنگ ایلیا، 1389.

16- مختاری، محمّد، هفتاد سال عاشقانه (تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر)، چاپ اوّل، تهران: تیراژه، 1378.

17- میرصادقی، میمنت، واژه­نامه ی هنر شاعری، تهران: کتاب مهناز، 1373.

18- یوسفی، غلامحسین، نامه ی اهل خراسان، تهران: زوار، 1364.

19-                     ، چشمه ی روشن (دیداری با شاعران)، چاپ نهم، تهران: علمی، 1379.

 

Sources:

1-Abedi, Kamyar, “Golchin-e Gilani in the realm of life and poetry”, The journal of development of teaching of Persian Language and Literature, Vol. 31, pp. 51-54, 1992.

2-                   , With the song of ‘Rain’, 1st edition, Tehran: Sales, 2000.

3- Arberry, A.J., The new Persian poetry, trans. Fath Allah Mojtabayi, Tehran: Amir Kabir, 1955.

4- Fakhrayi, Ebrahim, Gilan in the realm of poetry and literature, Rasht: Javidan, 1977.

5- Golchin Gilani, The collected poems of Golchin-e Gilani, ed. Kamyar ‘Abedi, 1st edition, Rasht: Farhang-e Ilya, 2010.

6- Khosravi Shakib, Mohammad, “The secret of the success of ‘Rain’ poem”, Studies in children’s literature, Vol. 4, pp. 61-76, 2011.

7- Mirsadeqi, Meymanat, The glossary of the art of poetry, Tehran: Ketab-e Mahnaz, 1994.

8- Mokhtari, Mohammad, Seventy years of lyric poetry, 1st edition, Tehran: Tirazheh, 1999.

9- Pour Namdariyan, Taqi, Journey in the fog, Tehran: Negah, 2002.

10- Rouzbeh, Mohammad Reza, The explanation and analysis of the new Persian poetry, 1st edition, Tehran: Nashr-e Markaz, 2004.

11- Seyyed Hosaini, Reza, Literary schools, Vol. 1, 11th edition, Tehran: Negah, 2002.

12- Shafi’i kadkani, Mohammad Reza, A mirror for the voices, Tehran: Sokhan, 1997.

13-                         , “The poets with whom I have cried”,Bokhara, No. 5, pp. 7-12, 1999.

14-                     , The periods of Persian poetry, 1st edition (new edition), Tehran: Sokhan, 2001.

15- Shamisa, Sirous, Literary criticism, 3rd edition (new edition), Tehran: Mitra, 2009.

16- Unknown Author, The biography of the poets of Gilan, Rasht: Haqiqat, 1956.

17- Yousofi, Ghalamhosain, The letter from the people of Khorasan, Tehran: Zavvar, 1985.

18-                     , The Flowing Fountain (A Visit from the Poets), 9th edition, Tehran: ‘Elmi, 2000.

19- Zarqani, Seyyed Mahdi, The landscape of the contemporary poetry of Iran, Tehran: Sales, 2005.