شناسنامه لاتین مجله شامل: بسم الله، شناسنامه مجله، راهنمای تدوین مقاله، فهرست لاتین مقالات و چکیده مقالات.

10.22111/jllr.2017.3737

چکیده

.

عنوان مقاله [English]

.