تحلیل نشانه – معناشناسیِ «زاویۀ دید» در منظومۀ عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوی ژاک فونتنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیارزبان وادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

ژاک فونتنی، نشانه – معناشناس مشهور فرانسوی در کتاب نشانه- معناشناسی و ادبیّات ،تعریف جدیدی از مفهوم زاویۀ دید ارائه می دهد.وی مدل خود را که بر مبنای انتخاب دو کنش‌گر اساسی در زاویة دید، یعنی کنش‌گرهای موقعیّت گرا که تعیین کنندة منبع و مقصد زاویۀ دید هستند، طراحی کرده است. دراین پژوهش براساس روش کتابخانه ای وروش تحلیل داده هابراساس روش کیفی وروش استدلالی استقرایی، سعی شده است مدل فونتتی باهدف مشخص شدن نقش و اهمیّت زاویۀ دید و کارکردهای آن بر روی منظومۀ ورقه و گلشاه بررسی شود. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد در منظومۀ ورقه و گلشاه، شاعر، به منظور القای معنایی مختلف به مخاطب، به صورت ترکیبی در بخش‌های مختلف گفتمان اززاویۀ دیدهای جهان شمول، تسلسلی، گزینشی، جزءنگر موازی و رقابتی با جنبه های زیبایی شناختی متفاوتی از نشانه‌ها بهره گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است سراینده از شش زاویۀ دید بهره برده است: تسلسلی36 بار، جهان شمول 8 بار، جزء نگر 13 بار، موازی 40 بارو رقابتی 3 بار. از آن روی که ورقه و گلشاه منظومه‌ای حماسی است کاربرد زاویۀ دید موازی در آن بیشتر است، زیرا در این منظومه‌ها، مهم‌ترین عامل حرکت ساز داستان گفت و گوی شخصیّت‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of sign - semantics "point of view" in romantic poem of Ayyuqi’s Vargheh va Golshah Base on Jacques Fontaine’s Pattern

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rafatkhah 1
  • Mehyar Alavi Moghaddam 2
1 .D. Applicant of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Hakim SabzevariUniversity
چکیده [English]

Jacques Fontaine, a sign - semantics famous French, in the sign – semanticsand the theory of literature declared his views. According to Fontaine, with challenging personal characteristics, provided a new definition of the concept of point of view. In this regard, the pattern exhibits, a model based on the two basic actionermeans. In this research we try to study Fontaine’s pattern Vargheh va Golshah–one of the oldest lyrics poems in Persian Literature. The aim is determine the role and importance of point of view in this poem . The result showed that poem of Ayyuqi’s Vargheh va Golshah to convey a different meaning to your audience as a combination in different parts of the discourse of the angle views worldwide, regress, selective, partial (specific) parallel and competitive advantage. The results suggest that the composer of six points of view to create knowledge has benefited: the frequency of serial points of view 36 times, universal 8 bar, fragmental 13 times, Parallel 40, competitive 3 Bar. Since poem of Vargheh va Golshah is an epic poem ,the use of parallel point of view is more; because the most important influential factor in epic tale sis character dialogue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis of sign - semantics
  • Jacques Fontaine
  • point of view
  • Vargheh va Golshah