تحلیل فرایند فردیت‌یابیِ نوروز در منظومه‌ی «گل و نوروز» بر اساس نظریه‌ی تفرّد یونگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران

چکیده

فرایند فردیت از دیدگاه یونگ نوعی پختگی و رشد روانی انسان است که در طی آن مرکز شخصیت از «من» به «خود» منتقل می‌شود و از آنجایی که آثار ادبی به دلیل غنای درونی و نشأت گرفته از ناخودآگاه جمعی،در کالبد انباشته از سمبل‌ها و استعاره‌ها،ساختارهای خودآگاه و ناخودآگاه، خواننده را در خود درگیر می‌سازد و خواه و ناخواه تحلیل کهن الگویی متن ادبی را می‌طلبد. در این مقاله سعی شده است منظومه‌‌ی «گل و نوروز» خواجوی کرمانی به روش توصیفی- تحلیلی بر اساس نظریه‌ی تفرّد یونگ مورد نقد و بررسی قرار گیرد.سفر نوروز به سوی روم که در واقع نمادی از جست‌وجوی وی در روند فردیت روانی است و با اولین تکانه‌ی عشق به سوی روم شروع می‌شود،اساس داستان این منظومه را پی‌ریزی می‌کند و قهرمان داستان که در آغاز شاهزاده‌ای جوان و بی‌تجربه بود با فعال شدن کهن‌الگوی آنیما و ارسال فراخوانِ پیوستگی و یگانگی به قلمروِ خودآگاه روان قهرمان، روند فردیت‌یابی وی آغاز می‌شود و با هدایت پیرخردمند، گذر از مشکلات و سایه‌های درون و انعطاف‌پذیری پرسونا، بین خودآگاه و ناخودآگاه‌اش هماهنگی ایجاد شده و در نهایت فرایند فردیت و خودشناسی را با موفقیت به پایان می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the individuation of Norouz in the verse of “Gol and Norouz” according to the Jung individuation theory

نویسندگان [English]

  • morteza Balar 1
  • hamidreza farzi 2
  • rostam amani 3
1 PhD student in Persian language and literature of Islamic Azad University, Tabriz Branch of Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature Islamic Azad University, Tabriz Branch of Iran
چکیده [English]

The process of individuation from the perspective of Jung is a kind of sophistication and mental development of man which the center of personality is transferred from “ego” to “self” and since literary works, due to the inherent richness and rooted in the collective unconscious include symbols and metaphors, conscious and unconscious structures and involve the reader and require a literary text archetypal analysis. This poem written by Khajuei Kermani was analyzed by descriptive and analytical method based on Jung Individuation Theory. His journey to Rome is in fact a symbol of his quest for the process of psychic individuation begins by the first impulses of love that makes the foundation of the poem and the protagonist is a young and inexperienced princess in the beginning and begins individuation the activation of anima and recalling continuity and unity to the realm of the conscious mind of the hero and by guidance of old wise man and solving problems and eliminating inner shadows and flexibility of persona, he achieves coordination between his consciousness and unconsciousness and finally, the individuation process and self-knowledge is ended successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jung
  • individuation process
  • archetypes
  • Gol and Norouz masnavi