بررسی ارتباط ماه و زن از منظر اساطیری در ویس و رامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

موضوعات اساطیری یکی از اساسی ترین و اوّلین موضوعات در ادبیات هستند و در این شکی نیست که ادبیات و اسطوره دو اصل جدانشدنی از یکدیگر می باشند و هر اسطوره، کوشش ساده تخیل برای این همانی جهان بشری است که اغلب داستانی درباره یک ایزد یا ایزدبانو می باشد. یکی از این ایزدبانوان، ماه است که در اساطیر به صورت الهه سین، سِلین، آرتمیس، دیانا و اناهیتاجلوه گر می شود. در این پژوهش برآنیم تا اسطوره زن و ماه را که یکی از باورهای بنیادین بشری می باشد، در منظومه ویس و رامین بررسی کنیم. در این پژوهش هدف، استخراج و تبیین اسطوره ماه و زن و پاسخ به این سؤال است که دلایل همانندی زن و ماه کدامند؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده یعنی اسطوره زن و ماه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تحلیل نمونه ها در این منظومه و ارتباط آن ها با اساطیر پرداخته شده است.از نتایج به دست آمده می توان به ماه به عنوان الهه آسمانی اشاره کرد که مظهر زیبایی و فرّه بخشی به موجودات، خصوصاً زنان، به خاطر مناسباتی که با ماه دارند، می باشد. این باور، حجم زیادی از تشبیهات ویس و رامین را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between the moon and woman from mythical perspective in Vis and Ramin

نویسندگان [English]

  • masoumeh nazari 1
  • ayub kooshan 2
  • Mahin Masarat 2
1 PhD student of Persian language and literature, islamic Azad University ,Tabriz branch
2 Assistant Professor of Persian Language and literature, islamic Azad University ,Tabri zbranch
چکیده [English]

Mythical subjects are one of the fundamental and first issues in literature. Undoubtedly, literature and myth are inseparable and myth is a simple and primary effort for imagination of the human world that mostly it is a story about a god or goddess. One of the goddess is moon that is represented as Goddess of Sin, Celine, Artemis, Diana and Anahita. This research tries to investigate the myth of woman and moon as one of the human fundamental beliefs in the verse of Vis and Ramin. In this research, the aim was to extract and explain the myth of woman and moon and respond to the question of what is the reason for similarity between woman and moon. The research method was descriptive-analytical which investigated the myth of woman and moon. According to the findings it can be referred to the moon as the heavenly goddess that embodies the beauty and beautification of the creatures, particularly women who have relationships with moon. On the other hand, this belief has been assigned significant number of similes in the verse of Vis and Ramin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myths
  • moon
  • beauty
  • woman
  • Vis and Ramin