بررسی اصالت زن-طبیعت و اندیشه‏ های طبیعت‏ گرایانۀ فروغ فرخزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حکمی سبزوار، شهرک توحید، سبزوار، ایران.

چکیده

شاید بتوان جدّی‌ ترین بحث‌ های نقد فمنیستی در زبان فارسی را در شعر فروغ فرخزاد یافت. او نخستین شاعری است که احساسات زنانۀ خود را آزادانه‌ تر از دیگران بیان کرده و زبان و اندیشۀ او کاملا زنانه، لطیف، پاک، و بی‌ آلایش است و همچنین هیچ ‏کس چون او، نتوانسته زندگی زن معاصر ایرانی را چنین در شعر خود به تصویر کشاند. این مقاله می‌ کوشد تا نگرش اصالت زن-طبیعت در شعر فروغ فرخزاد را بازیابی و واکاوی نماید، از این رو «هستی‌ شناسی طبیعت»، «فصول و گردش ایّام»، «عناصر چهارگانه»، «درخت و گیاه»، و «موجودات زمینی و آسمانی» در پیوند با زبان و اندیشۀ فروغ فرخزاد مورد کنکاش قرار گرفته است. مقالۀ حاضر سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که در شعر و افکار شاعر، مفاهیم طبیعت‌ گرایانه تا چه اندازه بازتاب داشته است و فروغ فرخزاد به‏ عنوان شاعری زن به طبیعت چگونه می‏ نگریسته است. بنابراین بررسی اصالت زن-طبیعت در شعر فروغ فرخزاد گامی است جهت کنکاش در اندیشه ‏ها و آراء یکی از شاعران معاصر زن و شعرهای طبیعت‏ گرایانۀ وی. روش به‏ کاررفته در این پژوهش از نوع کتابخانه‏ ای و کیفی با تمرکز بر شیوۀ توصیفی-تحلیلی می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Woman-Nature Principle in Forough Farrokhzad’s Poetry and her Nature-oriented Thoughts

نویسنده [English]

  • Moslem Zolfagharkhani
English Department, Faculty of Humanities, Hakmi Sabzevari University, Shahrak-e-tohid, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

In Modern Persian literature, the most serious and influential feminism occurs in Forough Farrokhzad’s poetry. She is the first Persian female poet who disclosed her womanist desires in a feminine, pure, and humble language while illustrating world of women in contemporary Iran. The goal of this article is to explore Woman/nature traces in Forough Farrokhzad’s poetry. Therefore, the following themes and issues which may help to connect her thoughts and language to nature are presented: “The Nature Ontology”, “The Seasons and Time Passage, “The Four Major Elements in Nature”, “The Tree and The Plant”, and “The Earth and The Sky Creatures”. Attempts are made to investigate how these themes are interwoven in Farrokhzad’s poetry, and how she had been indirectly under the influences of such feminist tendencies in the world of literature. Hence, an analysis of Woman and Nature in Forough Farrokhzad’s Nature Poetry reveals her thoughts and ideas as one of the most significant Persian Modern poets. This research applies an analytical-qualitative method and uses a descriptive-library approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forough Farrokhzad
  • Feminism
  • Woman & Nature
  • Literary Criticism