تحلیل تطبیقی مفهوم وطن در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
وطن‌دوستی امری طبیعی است و این امر، در آثار و اشعار شعرا و نویسندگانِ معاصر به شیوه‌های گوناگون یاد ‌شده‌است. این مقاله به شیوة تطبیقی و بر مبنای مکتب امریکایی، دیدگاه دو شاعر؛ احمد شاملو –شاعر پارسی گوی– و نزار قبانی – شاعر عرب– را تحلیل می‌کند تا تفاوت و شباهت فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. در فراز و نشیب‌های زندگی اجتماعی و ادبی این دو شاعر، وجوه اشتراک متعدّدی وجود دارد که باعث همسانی این مفهوم در بیانشان شده‌است. این دو شاعر، عشق به وطن را در اشعار خود مطرح کرده‌ و از شهرهای مختلف نام برده‌اند و به فردایی بهتر و روشن‌تر برای وطن خویش امید دارند. هر دو شاعر طعم غربت و دوری از وطن را چشیده و این حسّ را در شعر خود منعکس کرده‌اند. نزار از این که وطن بزرگش به ‌اجزاء کوچک‌تر تقسیم شده و از شکوه پیشینش چیزی باقی نمانده احساس شرم می‌کند و شاملو برخلاف نزار، عشق آسمانی به وطن را با عشق زمینی درهم نمی‌آمیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the concept of "home" in the poetry of Nizar Qabbani and Ahmad Shamlu

نویسنده [English]

  • hosein mirzaeinia 2
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Isfahan
چکیده [English]

Comparative analysis of the concept of "home" in the poetry of Nizar Qabbani and Ahmad Shamlu
Abstract
“Patriotism” is in humans ‘nature and contemporary poets and authors utilize the concept in their works or poems. This article, in comparative and based on American schools analyze two points of Ahmad Shamlu, Persian poet, and Nizar Qabbani, Arabic poet, in order to examine either differences or similarities of thoughts of these poets. There are many similarities in the ups and downs of social and literary life of the poets. “Love of the nation” have been put in their poems and there is a hope in them for their future of homeland to get better and brighter. They also have named various cities of their country in their poesies. Both of them have suffered from being far away from their home and have reflected the feeling in their works. Nizar feel ashamed for his country that is divided into smaller component and against him, Shamlu distinguishes between heavenly and earthly love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizar Qabbani
  • Ahmad Shamlu
  • Home
  • Hope