بهار در بند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.895

چکیده

به حکم آن که تن را به بند توان کشید ولی روح را نه؛ ملک الشعرای بهارنیز که به جرم حق خواهی و سعایت حسودان چند سالی به بند کشیده شده بود، طبع لطیفش در فراخنای آسمان ادب همچنان در پرواز بود. زندان سروده های او حاصل دلمشغولی هایش در حبس است که به شیوه ی  مسعود سعد، خاقانی و ناصر خسرو سروده است.
این تحقیق کوشیده است تا حبسیات بهار را از جهت برخی ویژگی های لفظی و محتوایی به اجمال بررسی کند و دراین رهگذر از خلال تصویر های برساخته از شب، پرنده، گل، سازهای موسیقی، علایق و مکروهات بهار را بجوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bahar in Jail

چکیده [English]

Though under a command, a corporal body can be imprisoned, but a soul can never be turned into servitude, so was the case with M. T. Bahar, the poet laureate, who on the offence of truth-seeking and because of the backbiting of the enviers was kept in jail for some years, but even then his tender temperament never hesitated from darting into the vast expanses of literary firmament. His confinement-songs were the outcome of his imprisonment-pre-occupations, however, the songs have been composed on the pattern as adopted by Masood Sa'ad, Khaghaani and Naser Khusroo.  The research in hand has attempted to briefly review the odes composed in prison by Bahar with regard to their literal and content characteristics, and the pictures emerging from the conception of the night, the bird, the flower, the musical instruments, and the interests and detestation of Bahar on this account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison-Odes
  • Contemporary Literature
  • Images
  • Bahar the Poet Laureate