ساعتی با مولف تذکره خیر البیان و کتاب احیاء الملوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.914

چکیده

این مقاله به معرفی ملک شاه حسین سیستانی و آثار او پرداخته است. ملک شاه حسین سیستانی یکی از شاهزادگان صفاری سیستان است که به گفته­ی خود او نسبش به عمرو لیث صفاری می رسد. او در نیمه دوم سده دهم و نیمه اول قرن یازدهم می زیسته است. کتاب تذکره خیر البیان و کتاب احیاء الملوک دو اثر ارزنده به جا مانده از این شاهزاده سیستانی است.
تذکره خیرالبیان تذکره ای است عمومی در شرح احوال ادیبان و شاعران از قدیم الایام تا زمان مؤلف. وملک شاه حسین آن را در مقدمه و دو فصل و خاتمه و ختم خاتمه تألیف کرده است. بخش خاتمه آن به سبب احتوای بر شرح احوال معاصران مولف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
و کتاب احیاء الملوک برای معرفی بزرگان تاریخ سیستان از قدیم ترین ازمنه تا زمان مولف است و در یک مقدمه و سه فصل و خاتمه تألیف شده است و بخش خاتمه آن به سبب حضور مؤلف در جریان حوادث ­و وقایع ­از ارزش بیشتری ­برخوردار ­است. در خاتمه­ی ­مقاله مثنوی­های ­مولف و دیوان او معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spending sometime with the author of Khair ul Bayan and the book Ahya ul Mulook

چکیده [English]

   Undoubtedly the main objective of organizing the glorious convention in Sistan and Baluchistan is to know the great and eminent scholars of this region. Keeping in view the above mentioned point this article is an introduction of Malik Shah Hussain e Sistani and his literary works.
  Malik Shah Hussain was one of the Saffari  Prince of Sistan. According to the Prince himself his ancestry goes back to Amru Laith Saffari.He lived in the second half of the tenth century and the first half of the eleventh century.Tazkira e Khair ul Bayan and the book Ahya ul Mulook are the two major works of Malik Shah Hussain.
  Tazkira e Khair ul Bayan is a general biography of all the scholars and poets from the ancient times till the author’s period. This Tazkira  consists of a preface, two chapters and a conclusion. The concluding chapter is of much importance as it comprise the life histories of  the authors contemporary’s.
  The book Ahya ul Mulook contains the introduction of great historical personalities from the ancient times till Malik shah Hussain’s period.This book consists of a preface, three chapters and a conclusion. The concluding part of this book is of more importance as all the events and incidents which are narrated by the author had occurred during his period therefore it seems to be more authentic.
  At the end of this article Malik Shah Hussain Sistani’s Diwan and his Mathnawi’s are introduced to the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malik Shah Hussain Sistani
  • Tazkira e Khair ul Bayan
  • Ahya ul Mulook

1- اصفهانی، حافظ ابونعیم احمدبن عبدالله (بی تا) حلیه الاولیاء طبقات الاصفیاء. بیروت: لبنان. دارالکتاب العربی.

2- انصاری، خواجه عبدالله (1362) طبقات الصوفیه. به اهتمام عبدالحی حبیبی قند هاری. تهران: انتشارات فروغی.

3- جامی، نورالدین عبدالرحمن (1370) نفحات الانس من حضرات القدس. به اهتمام دکتر محمود عابدی. چاپ اول. تهران: انتشارات اطلاعات.  

4- حموی، شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله (بی تا). معجم الادبا. بیروت: لبنان: دارالکتاب عربی.

5- خیام پور (تاهباززاده) (1372) فرهنگ سخنوران. تهران: انتشارات طلایه.

6- سلّمی،  ابوعبدالرحمن (1969) طبقات الصوفیه. به اهتمام نورالدین شریبه. چاپ دوم. قاهره: مکتبه المیانجی.

7- سمعانی، ابوسعید عبدالکریم بن محمد (بی تا) الانساب. به اهتمام عبدالله عمرالبارودی. بیروت: دارالجان.

8- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم (1359) حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. به اهتمام مدرس رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

9- سیستانی، ملک شاه حسین (1383) احیاء الملوک. به اهتمام منوچهر ستوده. چاپ دوم. تهران.: انتشارات علمی و فرهنگی.

10- گلچین معانی، احمد(1348) تاریخ تذکره های فارسی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.