بررسی روایت در بوف کور هدایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.915

چکیده

به واسطه ی وجود برخی شباهت ها میان روایت بوف کور و شیوه ی جریان سیال ذهن و به خصوص به دلیل وجود گونه ای از تک گویی در این رمان ، ممکن است تصور شود- چنان که برخی تصور کرده اند- که این رمان یک رمان جریان سیال ذهن است. هدف ما در این مقاله معرفی شیوه ی جریان سیال ذهن وتک گویی درونی وبررسی رمان بوف کور براساس معیارهای آن بوده است.
بر مبنای ویژگی های مشترکی که در رمان های معروف جریان سیال ذهن دیده می شود و نیز براساس تعاریفی که صاحب نظران بر جسته برای این شیوه ارائه کرده اند،تلاش کرده ایم تا در تعریفی دقیق، شاخصه هایی را برای این گونه از رمان شناسایی کنیم که رمان جریان سیال ذهن را از غیرآن جدا می کند. سپس براساس این معیارها به بررسی رمان بوف کور پرداخته ایم تا روشن شود که این رمان به شیوه ی جریان سیال ذهن نوشته نشده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the tale ‘The Blind Owl’ by Hidayat

چکیده [English]

Due to some similarity among the tale The Blind Owl and the mental process specially due to the existence of individual exposure in this novel it may be imagined as some people think that this novel is an indeterminate mental process.
  The objective in writing this article is to introduce the mental process and inner individual exposure and a   complete study of the novel The Blind Owl on the basis
of its criterion.
  Concerning the mutual characteristics seen in the famous novels acquainted with the indeterminate mental situation, moreover keeping in view the definition given by scholars and knowledgeable people regarding this means it is tried to give an accurate explanation regarding the outstanding aspects of the novel, that a novel separates the mental process  from the rest. Therefore, basing on such standards I have tried to study the novel The Blind Owl so that it could be clearly shown that this novel has not been written  in an indeterminate mental situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Blind Owl
  • Indeterminate Mental Process
  • Internal Individuality
  • Mental Preface
  • Narration
1- انوشه ، حسن و همکاران (1376 ) فرهنگنامه ی ادبی فارسی. دانشنامه ی ادب فارسی 2. چاپ اول. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

2- ایدل، لئون (1374 ) قصِّه ی روان شناختی نو. چاپ دوم. ترجمه ی ناهید سرمد. تهران: انتشارات شباویز.

3- شمیسا ، سیروس (1373 ) انواع ادبی. چاپ دوم. تهران: انتشارات فردوس.

4- ----------- (1379 ) داستان یک روح. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فردوس.

5- فاکنر، ویلیام ( 1369 ) خشم و هیاهو. چاپ اول. ترجمه ی صالح حسینی. تهران: انتشارات نیلوفر.

6- گلشیری، هوشنگ ( 1380 ) باغ در باغ. چاپ دوم. تهران: انتشارات نیلوفر.

7- -----------( 1379 ) شازده احتجاب. چاپ دهم. تهران: انتشارات نیلوفر.

8- معروفی، عباس (1380 ) سمفونی مردگان. چاپ پنجم. تهران: انتشارات ققنوس.

9- مندنی پور، شهریار ( 1379 ) خواندن فاخته. گردآوری حسین سناپور. تهران: نشر دیگر.

10- میرعابدینی، حسن ( 1380 ) صد سال داستان نویسی در ایران. چاپ دوم. تهران: نشر چشمه.

11- نفیسی، آذر (1381 ) سه قطره خون. گردآوری جهانگیر هدایت. چاپ دوم. تهران: نشر چشمه.

12- هدایت، صادق ( 1348 ) بوف کور. چاپ دوازدهم. تهران: کتاب های پرستو.

13- کاتوزیان، محمد علی ( 1377 ) بوف کور هدایت. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.

14- یاحقی، محمد جعفر ( 1377 ) چون سبوی تشنه. چاپ پنجم. تهران: انتشارات جامی.

15- Humphrey , Robert ( 1962 ) . Stream Of Consciousness in the modern novel . Berkeley : University of California press .                  

16- Steinberg , Erwin R. (1979 ) The Stream Of Consciousnes

Thecnique in the modern novel . London : Kennikat press .

17- Harmon,William &Holman,C.Hugh.Woolf Seminar .Stream Of Consciousness: http://acweb.colum.edu/departments/english/eng2/woolf/stream.html

18- Encarta online Encyclopedia,Stream of Consciousness:          http://encarta.msn.com/encyclopedia_761561295/stream of consciousness.html