هنر حکیم توس در داستان رستم و اشکبوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.917

چکیده

هنر حکیم توس و تشخیص زبانی و سبکی او، اثری را پدید آورد که یکی از بزرگترین و بی نظیرترین آثار حماسی جهان شد و امروز ما به واسطه ی آن برخود می بالیم و آن را فرّماندگاری زبان و هویت ایرانی می دانیم. از وجوه برجسته ی کلام حکیم توس در شاهنامه، کاربرد کنایه است که از یک سو سخن است و از سوی دیگر نقاشی. کنایه نقاشی زبانی است، یعنی سخن را تا حد تصویر اعتلامی بخشد و می تواند مفهوم پیام را نشان دهد و دو بعدی است و دو منظره را نشان می دهد و به گفته­ی سارتر، پیکاسو در حسرت آن بود و آرزو می کرد قوطی کبریتی بسازد که هم خفاش باشد و هم قوطی کبریت (سارتر، 1352: 21) در این مقاله به استفاده از این شگرد هنری در داستان رستم و اشکبوس پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The art of the Philosopher of Toos in the story of Rustam and Ashkboos

چکیده [English]

The art of the philosopher of Toos, his style and knowledge of language has given rise to one of the biggest and unique epic poems of the world   Today it is due to this great work that we all are proud of ourselves and consider it as the enduring dignity of language and identity of the Iranian’s. Due to the outstanding discourse of the philosopher of  Toos in Shahnama it is the use of  allusion which on one hand is poetry and on the other is a painting.
  Allusion is an oral painting, which means that it glorifies the poetry to the height of a painting and it clearly delivers sense of the message . It is two dimensional and shows two different views. According to Sartar, Picasso always longed to make a match box which could also be a bat(Sartar 1352:21) In this article using this artful technique, the story of Rustam and Ashkboos is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allusion
  • Art
  • painting
  • Rustam
  • Ashkboos

1- زرین کوب، عبدالحسین (1363) شعر بی دروغ شعر بی نقاب. چاپ چهارم. تهران: انتشارات جاویدان.

2- سارتر، ژان پل (1352) ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: کتاب زمان.

3- فردوسی، ابوالقاسم (1363) شاهنامه. تصحیح ژول مول. جلد سوم. تهران: شرکت سهامی کتابهای حبیبی.

4- وحیدیان کامیار، تقی (1376) بررسی منشأ وزن شعر فارسی. چاپ سوم. مشهد: انتشارات استان قدس رضوی.

5---------------------(1370) حرف های تازه در ادب فارسی. چاپ اول. اهواز: انتشارات جهاد دانشگاهی اهواز.

6---------------------(1383) زبان چگونه شعر می شود. چاپ اول. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی.

7---------------------(1377) فرهنگ نام آوایی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.