بحران فکری و روحی قهرمان در رمان الثلاثیه ی نجیب محفوظ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.924

چکیده

رمان­ثلاثیه­ی­نجیب­محفوظ، برنده­ی­جایزه­ی­نوبل­ادبیات ­در سال 1988م.رنگین­کمانیست­از واقعیت­های ­اجتماعی­که نجیب محفوظ درآن تصویری زنده و کامل از ارزش­ها و گرایش­های طبقه­ی­متوسط مصری را ارائه داده و کوشیده تاجامعه را در قالب یک خانواده به تصویر بکشد و پیوند آن را با حرکت اجتماعی وتأثیر و تأثر ناشی­از آن را نشان بدهد. در این میان نویسنده با به تصویرکشیدن شخصیتی به نام کمال عبدالجوادکه قهرمان رمان و نماینده­ی نسل فرهیخته­ی مصری است مسائل و مشکلات روانی و فکری خود و نسل فرهیخته را بیان­می­کند،که اساسی­ترین آن­ها عبارتند از: بحران دینی و شخصیتی، احساس غربت و بی­هویتی، تحیر و سرگردانی در شناخت ارزش­ها، احساس عدم وجود وطن در زندگی و عدمثبات و استقرار در داخل وطن به گونه­ای که ارزش­های پیرامون آن­هانه تنها امنیت و آرامش را به ارمغان نمی آورد، بلکه بر عذاب آن­ها نیز بیشتر از پیش می افزاید و احساس به پوچی و بی هدفی رانسبت به نسل­های دیگر بیشتر می کند. کمال قهرمان رمان در نتیجه­ی این بحران­ها دچار عدم هماهنگی با جهان و جامعه­ی خود می­شود و از پذیرش­ارزش­های­آن سرباز می­زند، و از جامعه، دین و دولت­روی برمی­گرداند و دچار نوعی غربت اجتماعی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inner and mental crises of the hero in the Trilogy Novel of Najib

چکیده [English]

The Trilogy Novel of Najib Mahfouz which has won the noble Prize in 1988 A.D is a rainbow of social realities in which Najib Mahfouz has given a live and complete picture of the values and trends of the middle class Egyptians and has tried to portrait the society as one whole family and show its connection with the social movements and its influence on it. Meanwhile the writer by portraying a character named kamal Abdul Jawad who is the hero of this novel and a representative of a cultured Egyptian Generation tries to describe his and his educated generation’s mental problems and difficulties. Some of the basic problems  are : religious and characteristic problems, the feeling of unidentification and homeless, astonishment and wander to distinguish values, feeling to be homelessness and unstability  within the homeland not only causes lack of tranquility but increases torture which gives rise to absurd and aimless feeling to the next generation. Due to these crises Kamal, the hero of this novel loses harmony and accordance with the world and his society and he refuses to accept the values of society. He turns his back from the society, religion and the government and entangles in social alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crises
  • Homelessness
  • Unidetity
  • wandering
  • aimless
1-   برکات، الحلیم (1969) «الاغتراب والثوره فی الحیاه العربیه» مجله المواقف، تموز- آب.

2-   الراعی، علی (1964) دراسات فی الروایه المصریه. الموسسه المصریه العامه للتالیف و الترجمه والطباعه والنشر سنه.

3-   راغب، نبیل (1965) قضیه الشکل الفنی عند نجیب محفوظ. دراسه تحلیله لاصولها الفکریه و الجمالیه. دار الکاتب العربی للطباعه و النشر..

4-   شکری،­ غالی (1987 م) المنتمی دراسه­فی ادب نجیب محفوظ. الطبعه الرابعه. بیروت: القاهره.

5-   عبدالله، الدکتور محمّد حسن (1978) الاسلامیه و الرّوحیه فی ادب نجیب محفوظ. ط الثانیه، الناشر مکتبه مصر، القاهره .

6-   فضّول، عاطف (1993) مشکلات طبقه الوسطی المصریه فی قصص نجیب محفوظ. الطبعه. بیروت:  دار الحمراء للطباعه و النشر، الطبعه الاولی.

7-   محفوظ، نجیب (1983) بین القصرین. الناشر مکتبه مصر، ط الثانیه عشره..

8----------------------(   ) خان الخلیلی. الطبعه السادسه، القاهره. دار مصر للطباعه.

9---------------------(1988) السّکریه. الناشر مکتبه مصر، الطبعه الثالث عشره.

10-  ----------------(1987) قصر الشوق. الناشر مکتبه مصر، الطبعه الرابعه عشره.

11-------------------(1379) گذر قصر. ترجمه محمد حسین پرندیان.  چاپ اول. انتشارات روزنه.

12- محمد سعید, فاطمه الزهراء  (1378) سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ. ترجمه ی نجمه ی رجائی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی.

13- میر صادقی، جمال و میمنت (ذو القدر) (1377) واژه نامه هنر داستان نویسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کتاب مهناز .

14- الهواری، دکتور احمد ابراهیم (2002) البطل المعاصر فی الروایه المصریه. الطبعه الرابعه. الناشر عین للدراسات و البحوث الانسانیه و الاجتماعیه.

15- د- أنجلیکا هیله– ساندفوس-  جونتر جراس و نجیب محفوظ، مقارنه.

http://www.w3.org/tr/rec-htm140 mind: o