برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادرپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2010.940

چکیده

در اواخر قرن هجدهم مکتب جدیدی در تقابل با مکتب کلاسیک ظهور کرد. رمانتیسیسم انقلاب همه جانبه ی اروپایی است که ریشه و پایه های آن را باید در کشورهای اروپایی جستجو کرد. انقلاب فرانسه، انقلاب­صنعتی و توسعه شهر نشینی را از عوامل­مهم پیدایش این­مکتب دانسته اند. «ظهور رمانتیسم همزمان بود با فروپاشی نظم کهن، وقوع انقلاب صنعتی، رشد شهر نشینی، رشد طبقه متوسط، گسترش سواد آموزی و تحولات دیگری که همگی پدیده هایی نو و بی سابقه اند وانسان کلاسیک با آنها مانوس نبوده است» (مسعود جعفری، 1378: 160). این مکتب رفته رفته از اروپا به همه­ی جهان راه یافت و در ادبیات سایر ملل نیز تأثیر گذاشت از جمله در ایران هم نه به شکل یک مکتب و جنبش فراگیر بلکه به صورت یک گرایش ادبی در کنار گرایش های دیگری همچـون کلاسیسیسم ورئالیسم ظهــور کرد کــه البته معلول عوامل اجتماعی- اقتصادی و عوامل فرهنگی بود. تقریبا‍‍ً می توان گفت که با توجه به نمود ویژگی­های محتوایی اعم از نقد مظاهر تمدن جدید، بازگشت به کودکی، روستا ستایی، طبیعت ستایی، گریز وسیاحت، نوستالژی و ... رمانتیسم ادبی در شعر نادر پور پررنگ تر و بر جسته تر از بقیه­ی شاعران معاصر ایران است. در این مقاله با هدف نشان دادن برجستگی نشانه­های گرایش های رمانتیستی شعر  نادرپور به بررسی آن با روش تحلیل محتوا خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infrastructural Manifestations of Romanticism in Nader pour’s Poems

چکیده [English]

     In the late 1800s, a new school of thinking emerged in reaction to the classical school. Romanticism is a multi-aspect revolution and its roots and foundations should be sought in Europe. French revolution, industrial revolution and development of urbanization could be considered among the causes of the  emergence of romanticism. Emergence of romanticism is simultaneous with the collapse of classical system, industrial revolution, growth of urbanization, development of middle social class, increase of literacy and the like which are all new events so that the classic human was not familiar with them. This school gradually spread all over the world and infected the literature of other nations including that of Iran although not as a school of thinking and an overall movement but as a literary trend along with other trends such as classicism, and realism that, in fact, was caused by cultural and socio-economic factors. It seems that with the content features such as criticizing the realizations of the modern civilization, return to childhood, village praising, nature praising, recreation and nostalgia, …….,literary romanticism is more prominent and more colorful in Naderpour’s poems compared to other poets’works.
   This paper aims to display romanticism tendencies of Naderpour’s poems with a content analysis approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • romantic
  • modern civilization of urbanization
  • childhood
  • Village
  • nature
  • travelling
  • homeland
- اسمیت، ژوئل(1384) فرهنگ اساطیر یونان و رم. ترجمه ی شهلا برادران خسرو شاهی. تهران: فرهنگ معاصرو روزبهان.

2- ثروت ، منصور (1385) آشنایی با مکتب های ادبی. چاپ اول. تهران: انتشارت سخن.

3- جعفری، مسعود (1387) سیر رمانتیسم در اروپا. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

4- روزبه، محمد رضا (1383 ) شرح تحلیل وتفسیر شعر نو فارسی. چاپ اول. تهران: نشر حروفیه.

5- زرقانی، سید مهدی (1387)چشم انداز شعر معاصر ایران. چاپ سوم. تهران: نشر ثالث.

6- سید حسینی، رضا (1376) مکتب های ادبی. جلد اول. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات نگاه.

7- سلحشور، یزدان (1380) بر کفه ی ترازو. تهران: انتشارات مروارید.

8- صدری نیا، باقر (1382) جلوه های رمانتیسم در شعر شهریار. نشریه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تبریز. سال 46 . پاییز صص(155-133).

9- عیدگاه طرقبه ای، وحید(1388) بررسی فرایند نوستالژی­در اشعار نادرپور. ]از مجموعه­ی کهن دیارا[. مهدی شریفیان. تهران: انتشارات سخن. صص(376-363).

10- فورست، لیلیان (1375) رمانتیسم. چاپ اول. ترجمه مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز.

11- لنگرودی،  شمس (1387) تاریخ تحلیلی شعر نو فارسی. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.

12- نادر پور، نادر (1382) مجموعه ی اشعار. چاپ دوم. تهران: انتشارات نگاه.

 13- یاحقی، محمد جعفر(1388) فرهنگ اساطیر و داستان واره ها. چاپ دوم. تهران: فرهنگ معاصر.