هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2010.952

چکیده

هدف از نوشتن این مقاله یافتن ویژگی های همسان مطرح در مکتب رمانتیسم و ادبیات غنایی، در اشعار حافظ و میهائیل امینسکو شاعر رومانیایی تبار می باشد. نخست به بحث و بررسی کوتاهی در زمینه­ی ویژگی های مکتب رمانتیسم و ادبیات غنایی می­پردازیم و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در راستای ادبیات تطبیقی، با آوردن شاهد مثال­هایی از اشعار این دو شاعر عناصر موجود در شعر رمانتیک مانند محوریت تخیل با رویکر به موضوع "عشق"، طبیعت گرایی، شرق گرایی، غم و اندوه ناشی از اوضاع و شرایط عصر، درونگرایی، سنت شکنی و طرحی نو افکندن را در اشعار آنها مورد بررسی قرار می­دهیم. در ادبیات ایران بیشتر نوع " غزل" معادل اشعار غنایی(لیریک) مطرح در سبک رمانتیسم می­باشد.
این نوع ادبی در طول قرن هفتم و هشتم در سبک عراقی که حافظ یکی از نمایندگان بنام آن می­باشد، نمود بیشتری دارد. اشعار امینسکو از اروپای شرقی در قرن نوزدهم که به شکسپیر رومانی معروف است، نیز دارای تمامی ویژگی های رمانتیسم می­باشد. به عنوان نتیجه­ی تحقیق، ضمن تفسیر پاره ای از نمادهای مطرح در یکی از اشعار امینسکو برمبنای تفسیرهای شعر عرفانی، معلوم می­شود که نمادگرایی عرفانی امینسکو به صورت اشعار غنایی، در قالب داستانواره­های تمثیلی بیان شده است، ولی نمادهای عرفانی غزل های حافظ با استفاده از اصطلاحات، تلمیحات به صورتی موجز که درخور غزل فارسی است، بیان شده اند. محور همه­ی این نمادها نیز "عشق" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infrastructure Unity in Hafiz & Eminescu’s Poems

چکیده [English]

   The present article aims at exploring the common features between Lyric literature and Romanticism in the poems of Hafiz and Mihai Eminescu, the Romanian poet. It first discusses Romanticism and Lyric literature and then utilizes the analytical-descriptive method to provide a comparative literary analysis in the works of the two poets. A comparative study is carried out through giving evidences of the poets’ concentrating on such romantic features as “love”, “naturalism”, “orientalism”, “alienation and dissatisfaction caused by their contemporary world and situations”, “introversion”, “de-constructivism”, and “innovation in poetry”.
    In Iranian poetry, “Qazal” is equivalent to the lyrics in Romanticism. Qazal was the major form of poetry in the 7th and 8th lunar-Hijra centuries in Iraqi Style for which Hafiz is a brilliant representative. The poems composed by Eminescu, well-known as the Romanian Shakespeare, from the Eastern Europe in the 19th century, hold all the Romantic features.
Mystical analysis of some important symbols in one of Eminescu’s famous poems revealed that his mystical symbolism in lyric poems has been expressed through allegorical short stories. In Hafiz works, however, the mystical symbols are expressed through utilizing expressions and brief allusions that best fit the Persian poetry. All these symbols revolve around the concept of “love”. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafiz
  • Mihail Eminescu
  • Romanticism
  • Lyric
  • Symbol
1-  احمدی، بابک (1370) ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.

2-  اشرف زاده، رضا (1381) رمانتیسم، اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران. مجله­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. شمارۀ اول و دوم. سال سی و پنجم. بهار و تابستان.

3-  بیگدلو، رضا (1380) باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران. تهران: نشر مرکز.

4-  تکمیل همایون، ناصر (1369) به مناسبت بزرگداشت امینسکو شاعر ملی رومانی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

5- جعفری جزی، مسعود (1375) سیر رماتنتیسم در اروپا. نشر مرکز.

6- حافظ، خواجه شمس الدین محمد (1359) دیوان. پرویز ناتل خانلری. انتشارات بنیاد فرهنگ.

7-  ستاری، جلال (1374) عشق صوفیانه. چاپ اول. نشر مرکز.

8-  سجادی، سیدجعفر (1354) فرهنگ لغات، تعبیرات­و اصطلاحات عرفانی. تهران:  انتشارات طهوری.

9-  زرین کوب، عبدالحسین (1344) ارزش میراث صوفیه. چاپ اول. انتشارات امیرکبیر.

10- شمیسا، سیروس (1374) انواع ادبی. چاپ سوم. تهران: انتشارات فردوس.

11- ------------ (1370) بیان. تهران:  انتشارات فردوس.

12- صوتی، محمدعلی (1369) به مناسبت بزرگداشت امینسکو شاعر ملی رومانی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

13- فورست، لیلیان (1375) رمانتیسیسم. ترجمه­ی مسعود جعفری جزی. تهران: نشر مرکز.

14- همدانی، عین القضات (1370) تمهیدات: مقدمه و تصحیح عفیف عسیران. چاپ سوم. انتشارات منوچهری.

 

منابع انگلیسی:

15- Macgragore Roy (1998). The Last Romantic: Mihial Eminescu. Hastil, University Of Iowa Press, Iowacity.

16- Alker, Brenda with Horia Florina (1997) In Celebration of Mihail Eminescu. Published by Forest Books; London & Boston: Fourth  edition.

17- Corneliu  M. Popescu (1978). Mihai Eminescu Poems; English Version By; Bucharest, 1885, Editure Eminescu. Bucharest- Romania; P.76.