بررسی رمانتیسم و بازتاب آن در شعر حسن هنرمندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.965

چکیده

رمانتیسم، نهضتی فرهنگی، فکری و اجتماعی است که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپا ظهور یافت و سپس فرهنگ و اندیشه شاعران ایرانی از جمله حسن هنرمندی را تحت تأثیر قرار داد. حسن هنرمندی یکی از شاعران مشهور معاصر درایران است که در دهه­ی سی با مجموعه اشعار خود "هراس" شهرت خاصی درایران پیدا کرد. بدون شک آشنایی او با ادبیات فرانسه و ترجمه برخی آثار ادبی فرانسوی به زبان فارسی بر اندیشه ی شعری او تأثیرگذار بوده است. مبانی اصلی رمانتیسم و احساسات فردی در اشعار او به خوبی نمایان است و زیباترین جلوه­های مکتب رمانتیسم در شعرفارسی در مجموعه­ْ شعر "هراس" از این­شاعر توانای معاصر جلوه گر شده است. دراین مقاله برآنیم که ضمن بیان مضامین ومبانی اصول رمانتیسم، تأثیرگذاری این اصول را برذهن و زبان حسن هنرمندی با ذکر شواهد شعری از آثار او بیان کنیم و تأثیر گذاری فضای نوستالژی رمانتیسم را در شعر این شاعر نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of Khosrow-o- Shirin & Leyli-o- Majnoun based upon oriental narration

چکیده [English]

Writing lyrical and romantic poetry In Persian Literature is common in couplet poems besides in sonnets. At the end of the sixth century, Nezami Ganjavi used the most perfect verse form for the lyrical stories. Structural analysis helps to find out the artistic symmetry and delicacy of Nezami’s verse. Analyzing the basic elements of a story helps to achieve a better understanding and reveals its positive and negative aspects. In this study the researcher analyzes the sketch of two well-known lyrical epics by Nezami, “Khosro and Sheereen” and “Leili and Majnoon”. Then the narrative pattern of these two epics were drawn plus a diagram of the pattern of oriental narratives. This study tries to prove that despite the structural conformity of these two epics with western classical narratives (pyramidal form), they have episodic and symmetrical structure which manifest the oriental structure. These two epics follow the narrative pattern of “selection-travel-return and narrative”; besides their structure is more semantic than narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lyrical Poems
  • Khosrovoshirin
  • Leyli o Majnoun
  • oriental narrative
  • Nezami’s Ganjavi
  • fictional elements and structural analysis

1- امین پور، قیصر (1383) سنت و نوآوری درشعرمعاصر. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

2- پریستلی، جی، بی(1363) سیری در ادبیات غرب. ترجمه ی ابراهیم یونسی. تهران: انتشارات جیبی.

3- پورعلی فرد، اکرم (1382) رمانتیسم اروپا و شعر نو فارسی. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 46.(188( :83-105

4- جعفری، مسعود (1387) سیر رمانتیسم در اروپا. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

5--------------(1386) سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

6- خانلری، پرویز (1367) هفتاد سخن. جلد اول. تهران: انتشارات توس.

7- رضایی، عربعلی (1382) واژگان توصیفی ادبیات: انگلیسی و فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

8- روسو، ژان ژاک (1375) خیال پروری ها. ترجمه ی احمد سمیعی گیلانی. تهران: سروش

9- زرقانی، سید مهدی (1383) چشم انداز شعر معاصر. تهران: نشر ثالث.

10- سارتر، ژان پل (1388) ادبیات چیست. چاپ هشتم. ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر.

11- سید حسینی، رضا (1365) مکتب های ادبی. جلد اول. تهران: نگاه.

12- فورست، لیلیان  (1376)  رمانتیسم. چاپ دوم. ترجمه مسعود جعفری جزی. تهران: نشر مرکز.  

13- لنگرودی شمس (1377) تاریخ تحلیلی شعر نو. جلد 2. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

14- هنرمندی،حسن (1350) برگزیده  شعرها. تهران: بامداد.