دیوار ناپیدای عشق نقد و بررسی تشبیه در مجموعه شعر«سفرنامه¬ی گردباد»، اثر سید حسن حسینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.976

چکیده

 در مباحث بیانی«تشبیه» به عنوان اولین عامل تصویر آفرین مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان آن را ابتدایی ترین و ساده ترین نوع صور خیال شمرد، زیرا فهم آن برای ذهن از دیگر صُور خیال راحت تر انجام می گیرد. تشبیه به عنوان پایه و جان مایه اصلی برخی دیگر از صُوَر خیال شناخته می­شود که قطعاً فهم آن­ها مستلزم فهم و دریافت تشبیه می باشد.
پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت «تشبیه»، ارکان و فروع آن به عنوان یکی از صور خیال پایه و مطرح در علم بیان، بر اساس تقسیمات تشبیه در حوزه علم بیان سنتی و دیدگاه های دانشمندان این علم صورت گرفته است.
از آنجایی که مخاطبان، با شعر معاصر به لحاظ زبانی و زمانی اُنس بیشتری دارند، «مجموعه شعر سفرنامه­ی گردباد» از شاعر معاصر، زنده یاد سید حسن حسینی اتخاب گردید و به روش تحلیلی- توصیفی همراه با ذکر مثال، جدول و نمودار آماری، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نتیجه­ی تحقیق نشان می دهد، در 267 مورد تشبیه‌ِ موجود در این مجموعه، حسینی به زیبایی از تشبیه در بیان هنری خود سود برده، تصاویری ساده، عینی، ملموس و قابل درک آفریده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invisible Wall of Love Criticism and Investigation of ‘Simile’ in Seyed Hassan Hoseini’s Collection of Poems, ‘Travelog of Cyclone’

چکیده [English]

In rhetorical subjects, ‘simile’ has been considered as the primary image-creating factor. Perhaps it could be assumed as the most primitive and simple kind of imaginings because its understanding is accomplished more easily than the other imaginings.
‘Simile’ is known to be the main basis and theme of some of the other imaginings understanding of which absolutely involves understanding and perception of ‘simile’.
    The purpose of the present research is to investigate and know ‘simile’, its fundamentals, and subdivisions as one of the basic and distinguished imaginings in the rhetoric, according to the divisions of ‘simile’ in the realm of traditional rhetoric and scientists’ viewpoints.
Since the audience are lingually and temporally more familiar with the contemporary poetry, ‘Travlog of Cyclone’, a collection of poems versified by the contemporary poet, the late Seyed Hassan Hoseini, was chosen, and using the analytical-descriptive method, together with examples, tables, and statistical figures, underwent criticism and investigation.
The findings of the research suggest that in 267 existing similes in the mentioned collection, Hoseini has taken advantage of ‘simile’ in his artistic rhetoric and has created simple, objective, tangible, and comprehensive images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism and investigation
  • Seyed Hassan Hoseini
  • Travelog of Cyclone
  • rhetoric
  • imaginings
  • Simile

1- احمد نژاد، کامل، فنون ادبی، چاپ دوم، تهران: پایا، 1374.

2- پورنامداریان، تقی، نگاهی به تصویر آفرینی در مرزبان نامه، هشتمین کنگره­ی ایرانی، تهران: فرهنگستان ادب و هنر، 1357.

3- پورنامداریان، تقی، سفر در مه(تأملی در شعر احمد شاملو)، چاپ اول، تهران: زمستان با همکاری انتشارات چشم و چراغ، 1374.

4- تجلیل، جلیل، معانی و بیان ،چاپ اول از ویرایش دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1385.

5- ثروتیان، بهروز، بیان در شعر فارسی، چاپ اول، تهران: برگ، 1369.

6- حسینی، سید حسن، براده ها(مجموعه ای از تأملات اجتماعی و ادبی)، چاپ اول، تهران: برگ، 1365.

7- حسینی، سید حسن، سفرنامه گردباد، چاپ دوم، تهران: انجمن شاعران ایران، 1388.

8- داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ اول از ویرایش جدید، تهران: مرواری،1382.

9- زرین کوب، عبدالحسین، شعر بی دروغ شعر بی نقاب، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 1355.

10- شفیعی کدکنی، محمد رضا، صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: آگاه، 1375.

11- شمیسا، سیروس، بیان، چاپ دوم از ویرایش سوم،تهران: میترا، 1386.

12- علوی مقدم، محمد؛ اشرف زاده، رضا، معانی و بیان، چاپ اول، تهران: سمت،1376.

13- فتوحی، محمود، بلاغت تصویر، چاپ اول، تهران: سخن، 1386.

14- همایی، جلال الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه نشر هما‌، 1375.