نگاهی به بستر اشعار غنایی- عرفانی در ادبیات قرن هفده انگلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.979

چکیده

شاعران متافیزیک معتقد بودند که شاعر باید مترجم رازها و اسرار ملکوتی باشد و تجلّیات طبیعت و قوانین حاکم بر علوم طبیعی را در آثار خود بیان کند. آنچه که ذوق ایجاد می کند اگر با فلسفه، اعتقادات مذهبی و عقل ممدوح در نیامیزد، شایستگی آن را نخواهد داشت که عنوان "شعر" به خود بگیرد.
مقدمه­ی مقاله ضمن بحث در پیدایش واژه متافیزیک، به زندگی سه تن از شاعران برجسته­ی این مکتب می پردازد. پیشرو این مکتب "جان دان" نام دارد که دیگر شاعران به پیروی از او و یا در پاسخ به او شعر سروده اند: جرج هربرت به تأسی از جان دان؛ و هنری وان به تأسی از هربرت شعر سروده است.
بخش دوم مقاله بستر فرهنگی و اجتماعی اشعار تغزلی متافیزیک را بررسی می کند و به بحث هایی مانند رنسانس، تغییرات سیاسی و مذهبی، و رشد مذهب پروتستان اشاره دارد.
بخش سوم به تأثیر ادبیات کلاسیک در شعر متافیزیک و به دنبال آن به قالب های جدید مطرح شده مثل غزل، مرثیه و اشعار کوتاهی که مانند جملات قصار هستند، اشاره دارد.
بخش پایانی، ویژگی های شعر متافیزیک از قبیل داشتن خطوط محکم، پر محتوا بودن ابیات و وجود استعاره های پیچیده و دور از ذهن را بحث و بررسی می کند. در ضمن نشان می دهد که چگونه افکار مذهبی به این اشعار وارد شده اند و چگونه شاعران دوره، ویژگی ها و برجستگی مکتب خود را بیان کرده اند. این تحقیق به شیوه کتابخانه­ای تهیه شده و مربوط به زمانی است که نگارنده برای گذراندن فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه آکسفورد بسر می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

English Metaphysical Poetry In Context

چکیده [English]

It was in the late 16th and 17th centuries, at a time of political turmoil, new ideas and exciting discoveries, that the poetry we now call ‘metaphysical’ came to be written. The term ‘metaphysical poets’, coined by Samuel Johnson (following John Dryden, who first applied the adjective metaphysical to Donne specifically), came into being long after the poets to whom we apply it were dead.
The first part of the paper looks at the ways in which the Renaissance, religious controversy, political conflict and contemporary culture influenced the lives of the poets and their poetry. It then gives brief biography of the major metaphysical poets’ lives.
The second part provides an introduction to its cultural and historical context at a time when the Church was bitterly divided into increasingly extreme factions from Roman Catholicism to Puritanism. It also provides some introduction to the rediscovery of classical culture and learning and its influences on metaphysical poetry with its forms and themes.
The last part deals with the nature of metaphysical poetry which makes demands upon the reader and challenges him to make it out with its strong lines, concentration and fondness of far-fetching metaphors called conceits. This figure of speech always associates John Donne and his followers. The strength of the religious poetry of the metaphysical poets is that they bring to their praise and prayer and meditation so much experience that is not in itself religious. They tried to be phenomenal in their thought and were careless of their diction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Donne
  • George Herbert
  • Henry Vaughan
  • Renaissance
  • Classical literature
  • Reformation
  • conceit
  • metaphysic
1- صورتگر، لطفعلی، تاریخ ادبیات انگلیس، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1347.

2- ابجدیان، امرالله، تاریخ ادبیات انگلیس. (جلد چهارم) ادبیات رنسانس: شاعران سده هفدهم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز،1371.

 

3- Abrams.M.H. (1987). The Norton Anthology of English Authors: Major Authors. London: W.W.Norton & Company.

  4-Abrams.M.H. (1993). A Glossary of Literary Terms. Florida: Harcourt Brace  Jovanovich.

5- Burrow, C. Metaphysical Poetry. London: Penguin. 2006.

6-Carter, R. and J. McRae. The Routledge History of Literature in English. Londنon: Routledge. 2001

7-Eliot, T. S. The Metaphysical Poets. Times Literary Supplement. London. 20 October 1921.

8-Ferguson, M., et al. The Norton Anthology of Poetry. London: W.W. Norton & Company, Ince. 2005.

9-Gardner, H. The Metaphysical Poets. London: Penguin Books. 1977.

10-Johnson, S. Lives of the English Poets. Oxford: Clarendon Press. 1905.

11-M.H.Abrams. A Glossary of Literary Terms. Florida: Harcourt Brace Jovanovich. 1993

12-Oxford English Dictionary, CD-Rom. 2nd Edition, Version 4.0. (Windows and Mac) 2009.

13-Spurr, B. Studying Poetry. Melbourne:Macmillan. 2006.

14-Thorne, S. Mastering Poetry. London: Palgrave Macmillan.2006.

15-Willmott, R. Metaphysical Poetry. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.

16-http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_poetry, conceit.

17-Zare-Behtash, E. FitzGerald's Rubáiyát: A Victorian Invention. English Faculty. Canberra, Australia, The Australian National University. PhD thesis. 1994.