غم غربت در اشعار منوچهر آتشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.983

چکیده

منوچهر آتشی از شاعرانی است که دوران کودکی، طبیعت زنده جنوب و صداقت رفتاری آن دیار هرگز از ذهن و زبان او محو نمی‌شود. گذشته ‌سرایی شاعر علاوه بر تاریخچه­ی حضور او در دنیا به گذشته‌های بسیار دور و باستانی و اسطوره‌ای نیز باز می‌گردد. واژه‌ها، مکان­ها، حوادث و اتفاقات، اشخاص، روستا و ... همیار شاعر در پردازش به این گذشته است. درد و حسرت از دست رفتن نیکی‌ها و مردانگی‌های آدمی در برابر همه­ی بدی‌ها خمیرمایه­ی این گذشته سرایی است. از آنجا که شعر شاعران به نوعی سرگذشت پنهان جامعه است باواکاوی حسرت سروده های آنها می توان تاریخچه­ی پنهان جامعه هم دوره­ی شاعر را بازشناخت. بازشناسی خصلت های مردم جنوب، مبارزه­ی آنها علیه استعمار، افتخارات و زندگی پرشکوه آنها، جدال سنت و تمدن، تقابل طبیعی زیستی با صنعت و مدرنیته و آرمان ­های نهفتـه درمدینه­ی­ فاضله از هدف های این بررسی است که در خلال اشعار آتشی نمود یافته است. به ضرورت همین مسأله باواکاوی اشعار آتشی، آنچه که در این راستا و در پیوند با این هدف بوده استخراج شده و نمونه های برجسته­ی آن ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nostalgia in Manuchehr-e-Atashi’s poems

چکیده [English]

     Manouchehr Atashi is among the poets who turn back to their personal and social past because their utopia cannot be found in their actual local and temporal status. Nostalgia or, in other words, yearning for the past which can be accompanied by rue and pain is the title covering this topic. Manouchehr Atashi is a poet who has never ignored the fresh nature of the South and behavioral integrity of that place in his mind and poems. His past refers not only to the much farther ancient and mythical time but to the history of his presence in the world. The words, places, incidents, people, village and … are the poet’s helpers in considering his past. Rue and pain of missing goodness and bravery against badness is the axiom of this storyline. How to present the rue of the cantos will be considered (introduced) in this article.                                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atashi
  • Nostalgia
  • utopia
  • belief recognition

1- آتشی، منوچهر، گزینه اشعار، تهران:  نگاه،‌ 1369.

2------------------- وصف گل سوری، تهران: مروارید، 1370.

3-----------------، اتفاق آخر، تهران: نگاه،1380.

4-----------------، گندم و گیلاس، تهران: نگاه، 1381. الف.

5---------------- ، خلیج و خزر، تهران: نگاه، 1381. ب.

6- -------------- ، آهنگ دیگر، تهران: نگاه، 1383. الف.

7- آتشی، منوچهر، آواز خاک، تهران: نگاه، 1383. ب.

8---------------- ، دیدار در فلق، تهران: نگاه، 1383. ج.

9---------------، مجموعه اشعار، تهران: نگاه، 1386.

10-------------- ، خود نوشتی بر زندگی آتشی، نشریه حافظ، شماره 21، ص 43. 1384.

11- اکبریانی، محمد هاشم، آتش شعر، نشریه شرق، ص5،‌ 1373.

12- پورنامداریان، تقی، سفر در مه، تهران: نگاه، 1381.

13- تمیمی، فرخ، پلنگ دره­ی دیزاشکن، تهران: ثالث،‌ 1385.

14- جلالی پندری، یدالله، بررسی عنصر حسرت در اندوه یادهای شاعران معاصر، پژوهش نامه ی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 89. ص 5- 26. 1389.

15- خلیلی جهانتیغ، مریم، برخی ازمعانی رمانتیستی در شعر نادرپور، پژوهشنامه ی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 89، ص 52- 27. 1389.

16- سپهری، سهراب، هشت کتاب، تهران: طهوری، 1372.

17- شریفیان، مهدی، بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری، مجله زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شماره  8، ص72-51، 1386.

18- عالی عباس آباد، یوسف، شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن، پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 87، ص152 – 131، 1387.

19- یاحسینی، سید قاسم، آتشی در مسیر زندگی، بوشهر: شروع ، 1382.

20- Hornby‚ a.s. Oxford advancd learners dictionary (7 thed) 2005.