نگاهی به شعر احمد عزیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.985

چکیده

احمد عزیزی از شاعران معاصری است که اشعارش را با بیان دغدغه های زندگی در روزگار امروز همراه کرده است. حوزه­ی‌ تداعی معانی در شعر او متأثر از فضل نمایی‌ها در حوزه‌ی اطلاعات عرفانی ادبی، فلسفی و مذهبی است تا حدی که هنگام آفرینش فضای معنوی و  صور خیال در شعرش، علاوه بر آیات و احادیث و اصطلاحات عرفانی و اسلامی و فلسفی و ادبی، نام شاعران و دانشمندان ایرانی و غربی و کتاب‌هایشان، اسامی گل‌ها و فصل‌ها، نام خیابان‌ها و محله‌های تهران، حتی دستگاه‌های مکانیکی و قطعات ماشین، مؤثر بوده است.
فرضیه­ی تحقیق بر این نکته تعلق یافته است که القای عاطفه در شعر احمد عزیزی که با رویکردی جسورانه به مضامین عرفانی پرداخته است، با استفاده از موسیقی معنوی شکل گرفته است. محدوده‌ی این پژوهش کتاب «ترانه‌های ایلیایی» احمد عزیزی است و مبنــای ارزیابی بر اساس سنجــه‌های پیشنهادیشفیعی کدکنی با بررسی عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی و شکل اشعار استوار است. پژوهشگر بر آن است تا عناصر زیباشناختی فوق را در شعر عزیزی بکاود و لطف سخن او را در بیان مکاشفات روحانی‌اش جستجو و ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance at Ahmad Azizi’s poems

چکیده [English]

     Ahmad Azizi is a contemporary poet who has incorporated the modern worries into his poems. Expressing meaning in his poems is influenced by his understanding of fields such as mystic literature, philosophy, and religion so that while creating images and figures of speech, in addition to Quranic verses, Hadiths, mystical, Islamic, philosophic, and literary  terms , he benefits from the names of Iranian and western poets and scholars and their works, from seasons and flowers’ names, from the names of streets and neighbourhoods in Tehran, even from the machinery and mechanical instruments.
    The hypothesis in this study is based on the idea that expression of emotions in Azizi’s poems which has given an aggressive attitude toward mystical concepts, has formed by semantic music. This research studies the book of ‘Tarane-haye Iili’ by Shafi’i Kadkani. The research aimed at investigating aesthetic elements such as emotion, imagination, language, music and form in Azizi’s poems and searching and evaluating his words in his mental understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Literature
  • Figures of speech
  • music
  • Ahmad Azizi

- آهنی، غلامحسین (1360) معانی بیان. چاپ دوم. تهران: بنیاد قرآن.

2- احمدی، بابک (1380) حقیقت و زیبایی. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.

3- باطنی، محمدرضا (1371) پیرامون زبان و زبانشناسی. چاپ اول. تهران: فرهنگ معاصر.

4-   ..........     (1363) زبان و تفکر. چاپ سوم. تهران: کتاب زمان.

5- تجلیل، جلیل (1363) معانی و بیان. چاپ سوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

6- جرجانی، عبدالقادر (1370) اسرار البلاغه. ترجمه جلیل تجلیل. تهران: دانشگاه تهران.

7- خانلری، پرویز(1359) وزن شعر فارسی. تهران: نشر بنیاد فرهنگ.

8- رجایی، محمد خلیل (1359) معالم البلاغه. چاپ سوم. شیراز: دانشگاه شیراز.

9- زرین‌کوب، عبدالحسین (1355) شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب. چاپ دوم. تهران: جاویدان.

10- شفیعی کدکنی، محمد رضا (1383) ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ دوم. تهران: سخن.

11-                                 (1372) صور خیال در شعر فارسی. چاپ پنجم. تهران: اگاه.                  

12- شمیسا، سیروس (1371) بیان. چاپ دوم. تهران: فردوس.

13-                      (1374) کلیات سبک‌شناسی. چاپ سوم. تهران: فردوس.

14- عزیزی، احمد (1372) ترانه‌های ایلیایی. چاپ اول. تهران: اطلاعات.

15-  ........... (1369) کفش‌های مکاشفه. چاپ دوم. تهران: انتشارات الهدی.

16- هاواکس، ترنر (1377) استعاره. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز.

17- همایی، جلال الدین(1367) فنون بلاغت و صناعات ادبی. دو جلد. چاپ سوم. تهران: توس

18- واینریش. ه (1386) استعاره. مجموعه مقالات زبان شناسی و ادبیات. ترجمه کوروش صفوی. چاپ دوم. تهران: هرمس.