دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-282 
2. اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری

صفحه 25-36

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


10. هویت بومی در شعر منوچهر آتشی

صفحه 169-188

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی