نویسنده = محمود عباسی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-32

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


2. مکر و نیرنگ در عاشقانه‌‌های حماسه‌های ملی ایران

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-24

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا