کلیدواژه‌ها = ساختار
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ساختاری قصه فیروز شاه (داراب نامه بیغمی)

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-186

آسیه محمدابراهیمی؛ غلامحسین شریفی


2. بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-202

اسحاق میربلوچزهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


3. تحلیل و بررسی ساختارساقی نامه بهار

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-148

احمد رضایی