فروغی بسطامی و غزل بازگشت

دوره 9، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 5-24


شرح عشق و محبّت از منظر امام محمد غزالی و احمد غزالی ( با تکیه بر احیاء علوم‏الدین و سوانح‏العشاق)

دوره 20، شماره 38، اردیبهشت 1401، صفحه 5-30

ازیتا راهنورد کهنه شهری؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی


مکر و نیرنگ در عاشقانه‌‌های حماسه‌های ملی ایران

دوره 14، شماره 27، آذر 1395، صفحه 7-24

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


سازه های هنری عاشق و معشوق در دو اثر نظامی

دوره 12، شماره 22، خرداد 1393، صفحه 9-30

مریم ایرانمنش؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


بررسی ویژگی‌های زبانی، بلاغی و فکری غزل گفتاری معاصر

دوره 13، شماره 25، آذر 1394، صفحه 9-26

خلیل بیکزاده؛ ماندانا کمرخانی


تحلیل «آنیما» در غزلیّات حافظ‌شیرازی

دوره 14، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 9-26

علی‌اکبر باقری‌خلیلی؛ منیره محرابی کالی


بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید

دوره 15، شماره 29، آذر 1396، صفحه 9-30

موسی پیری؛ تقی وحیدیان کامیار


آنیمای معشوق در غزل های عطار بر پایۀ نقد کهن الگویی یونگ

دوره 16، شماره 30، مرداد 1397، صفحه 9-30

آزاده اقرانی ارگی؛ پرویندخت مشهور


تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستان‌های غنایی شاهنامه

دوره 16، شماره 31، بهمن 1397، صفحه 9-28

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی