دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کارکرد نمادین اسطوره ی مسیح(ع) در شعر یوسف الخال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

سیده اکرم رخشنده نیا؛ هادی شعبانی چافجیری؛ منصوره عسکر پور


2. عدالت و هیبت در ذهنیت فرخی، عنصری و منوچهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

مرتضی عباسپور؛ داریوش کاظمی؛ مریم شایگان


3. نگرشی بر اندیشه‌های ضد استعماری در شعر احمد سحنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

علی خضری


4. سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیه بر نسبت تکدی‌گری به انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

سودابه کشاورزی؛ محمدحسین کرمی


5. عشق هدایتگر و ماورایی در رمان «عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

طیبه فرهادی؛ مریم خلیلی جهان تیغ؛ محمّد بارانی


6. بررسی سلوک عرفانی در مثنوی مولوی و مثنویهای سلطان‌ولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمدکاظم کهدویی


7. داستان غنایی‌مدرن (تحلیل داستان کوتاه «ابر بارانش گرفته است» بر مبنای نظریة آیلین بالدشویلر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

رضا صادقی شهپر؛ طاهره صادق بیان؛ قهرمان شیری


8. نقد نشانه- معناشناختی مثنوی خموش خاتون (با تأکید بر نظام‌های گفتمانی گرمس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

شیرزاد طایفی


9. روایت پنهان در شعر قیصر امین‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

لیلا گلوی؛ مهرداد نصرتی