دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-264 
2. عبرتهای عاشورایی در ادب آیینی معاصر

صفحه 31-52

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر


4. فیضی فیاضی و غزل غنایی وی

صفحه 71-90

محمد مصطفی رسالت پناهی؛ سید علی روحانی؛ سیدمحمد راستگو


6. کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی

صفحه 107-126

حیدر علی شکاکی؛ محمدعلی محمودی؛ محمود حسن آبادی


7. بررسی الگوهای روایت در غزل سعدی

صفحه 127-142

سهیلا فرهنگی؛ پگاه حمیدی اصیل


13. شیوه‌های متناقض‌نمایی در غزل‌های سنایی

صفحه 245-264

سید محسن مهدی‌نیاچوبی؛ رضا ستاری