مدیر مسئول


مریم خلیلی جهانتیغ عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد - زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


مریم خلیلی جهانتیغ persian Language and Literature Faculty member of Sistan and Baluchestan University

persian Language and Literature

مدیر داخلی


محمد بارانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


مریم خلیلی جهانتیغ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد تمام -زبان و ادبیات

اعضای هیات تحریریه


حکیمه دبیران استاد -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

استاد--زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمد امیر مشهدی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی محمودی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار -زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


عبدالله واثق عباسی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین کرمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

استاد تمام- زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


رضا مصطفوی سبزواری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

استاد تمام -زبان و ادبیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


شریف حسین قاسمی استاد -بخش فارسی دانشگاه دهلی

استاد-ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


سیده بلقیس فاطمه حسینی استاد- بخش فارسی دانشگاه دهلی

ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


آذرمیدخت صفوی استاد -بخش فارسی دانشگاه علیگر

ادبیات فارسی

کارشناس نشریه


حسن محمدیان کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

  • hassanmohammadian25yahoo.com
  • 054-31136527