اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم خلیلی جهانتیغ

استاد - زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khalili%20jahanti/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khalililihu.usb.ac.ir
05433440420

h-index: 3  

سردبیر

مریم خلیلی جهانتیغ

persian Language and Literature persian Language and Literature Faculty member of Sistan and Baluchestan University

www.jllr.usb.ac.ir
khalililihu.usb.ac.ir
05433440420

h-index: 3  

مدیر علمی و اجرایی

محمد بارانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mbarani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baranilihu.usb.ac.ir
31136749 - 0541

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

مریم خلیلی جهانتیغ

استاد تمام -زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khalili%20jahanti/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khalililihu.usb.ac.ir
05433440420

h-index: 3  

حکیمه دبیران

استاد--زبان و ادبیات فارسی استاد -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

lh.khu.ac.ir/cv.php?sid=1&slc_lang=fa&fac=11&slct_pg_id=22688
h.dabirankhu.ac.ir
+989124059215

h-index: 1  

محمد امیر مشهدی

استاد زبان و ادبیات فارسی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=2447&Culture=en-us
mashhadilihu.usb.ac.ir
05431132849

محمدعلی محمودی

دانشیار -زبان و ادبیات فارسی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mahmoodi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mmahmoudilihu.usb.ac.ir
05431136742

h-index: 1  

عبدالله واثق عباسی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/vaseghabbasi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
vaseghabbasilihu.usb.ac.ir
05431132849

محمد حسین کرمی

استاد تمام- زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

mhkarami.ir/
mohamadhkaramigmail.com

رضا مصطفوی سبزواری

استاد تمام -زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

www.noormags.ir/view/fa/creator/7471/رضا_مصطفوی_سبزواری
mostafaviyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

شریف حسین قاسمی

استاد-ادبیات فارسی استاد -بخش فارسی دانشگاه دهلی

www.thehindu.com/features/friday-review/the-syncretic-link/article6317499.ece
s.hqsmigmail.co.in
+919871702648

سیده بلقیس فاطمه حسینی

ادبیات فارسی استاد- بخش فارسی دانشگاه دهلی

www.du.ac.in/du/uploads/departments/faculty_members/Persian/2409.pdf
s.b.hosseinigmail.com
+919811778449

آذرمیدخت صفوی

ادبیات فارسی استاد -بخش فارسی دانشگاه علیگر

fa.wikipedia.org/wiki/آذرمیدخت_صفوی
azarmisafavihotmail.co.in

مدیر داخلی

حسن محمدیان

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

hassanmohammadian25yahoo.com
054-31136527