نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

ا

 • ابن فارض بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]
 • اخوانیه پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 169-192]
 • اخوانیه‌سرایی پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 169-192]
 • ادبیات داستانی بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]
 • ارتباط متون بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]
 • استخدام محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]
 • استعاره مفهومی بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]
 • اسطوره بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]
 • انجام بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]
 • اندیشه های خیّامی صهبای جَور [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 211-230]
 • انواع غنایی مفاهیم غنایی در رمان نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 129-148]

ب

 • بی‌خوابی سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]

پ

 • پادآمیز محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]

ت

 • تاثیر پذیری بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]
 • تحلیل و مقایسه سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]
 • ترویلس و کرسیده بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 97-116]
 • تصویرآفرینی تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]
 • توماس گری بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]

ج

 • جعفر ابراهیمی بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]
 • جمشید و خورشید بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]
 • جواهرالأسمار ثغری سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

چ

 • چاسر بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 97-116]

ح

 • حافظ بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]
 • حس‌آمیزی محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]

خ

 • خاقانی تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]
 • خسرو و شیرین بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]
 • خسرو و شیرین نظامی بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]
 • خودانگیختگی بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]
 • خودکامگی بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

د

 • دگرانگیختگی بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]

ر

 • رمانتیسم بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]
 • رمانتیسیسم جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]
 • رمان نوجوان مفاهیم غنایی در رمان نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 129-148]
 • روایت جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]
 • روایت مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت» [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 187-207]
 • روستاگرایی بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]
 • رومانتیسیسم بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]

ز

 • زنان سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

ژ

 • ژانر بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]
 • ژرار ژنت بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]
 • ژرار ژنت مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت» [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 187-207]

س

 • سبک هندی بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]
 • سبک هندی صهبای جَور [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 211-230]
 • سرمتنیت بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]
 • سلطان ولد بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]
 • سه شعر بلند اخوان ثالث مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت» [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 187-207]

ش

 • شب سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]
 • شعر روایی مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت» [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 187-207]
 • شعر عربی دورة انحطاط بررسی معنای طبیب در شعر شاعران دورۀ انحطاط [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 89-106]
 • شعر معاصر پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 169-192]
 • شعر معاصر عربی تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • شیخ صنعان جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]

ص

ط

 • طبیب بررسی معنای طبیب در شعر شاعران دورۀ انحطاط [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 89-106]
 • طبیعت‌گرایی بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]
 • طوطی­نامة نخشبی سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

ع

 • عبدالوهاب البیاتی تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • عشق جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]
 • عشق سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]
 • عشق بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]
 • عصر روشنگری بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]
 • عطار جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]
 • عنصر زمان جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]

غ

 • غزل سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]
 • غزل بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]
 • غزلیات شمس بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]

ف

 • فروغ فرخزاد جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]
 • فروغ فرخزاد بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]

ق

 • قانون بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]
 • قصیده پنداریک یا بزمی بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]

ک

 • کبوتر تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]
 • کلید واژه‌ها: سعدی سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]
 • کلیدواژه ها: سیّد قطب نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]
 • کلید واژه ها: شعر کودک و نوجوان بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]
 • کلیم کاشانی بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]
 • کهن‌الگو بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]

گ

 • گل و نوروز بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]

ل

 • لیلی‌ومجنون بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 97-116]

م

 • مادرزمینی بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]
 • محدودیت‌های شناختی محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]
 • مردم سالاری بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]
 • مرگ بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]
 • مرگ تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • مضمون‌پردازی تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]
 • منشاء اختلاف نسخ بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]

ن

 • نئوکلاسیسم بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]
 • نادانی نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]
 • نادر نادرپور جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]
 • نامه‌نگاری پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 169-192]
 • نشانه‌شناسی نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]
 • نظامی بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 97-116]
 • نظامی بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]
 • نقد خویشتن بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]
 • نماد بررسی معنای طبیب در شعر شاعران دورۀ انحطاط [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 89-106]
 • نمادگرایی بررسی معنای طبیب در شعر شاعران دورۀ انحطاط [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 89-106]
 • نوجوانی مفاهیم غنایی در رمان نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 129-148]
 • نیما یوشیج جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]

ه

 • هُبل نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]