نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابتهاج تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]
 • احساسات بن مایه های غنایی در تازی سروده های خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 211-228]
 • ادبیات تطبیقی مضامین مشترک در رباعیات خیام نیشابوری و آثار کریستین بوبن [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 171-188]
 • ادبیات غنایی تبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 115-134]
 • ادبیّات غنایی بن مایه های غنایی در تازی سروده های خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 211-228]
 • ارتباطات غیرکلامی فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 41-58]
 • افسانة عامیانة کهزاد و بسی بررسی مقایسه‌ای افسانة کُهزاد و بَسی با زال و رودابه‌ در شاهنامة فردوسی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 23-40]
 • افسانه نیما یوشیج بررسی ویژگی‌های غنایی در افسانۀ نیما یوشیج [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 135-152]
 • المتنبّی تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 5-22]
 • انگیزه و علت انگیزه‌های بازتاب عشق در دیوان عارف قزوینی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 77-96]

ب

 • بحران هویت بحران هویت زنان در دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 59-76]

ت

 • تاثیر مضامین مشترک در رباعیات خیام نیشابوری و آثار کریستین بوبن [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 171-188]
 • تجسم نمایشی پویایی عاشق و معشوق در هزار و یک شب [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 189-210]
 • تصویر رمانتیک تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]
 • تغزّل معاصر بررسی ویژگی‌های غنایی در افسانۀ نیما یوشیج [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 135-152]

ج

 • جزیره سرگردانی بحران هویت زنان در دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 59-76]
 • جواد الحطاب تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 5-22]

خ

 • خاقانی فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 41-58]
 • خاقانی بن مایه های غنایی در تازی سروده های خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 211-228]
 • خسرو و شیرین بررسی تقابل قدرت و عشق در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 229-245]
 • خیام نیشابوری مضامین مشترک در رباعیات خیام نیشابوری و آثار کریستین بوبن [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 171-188]

د

 • داستان زال و رودابه بررسی مقایسه‌ای افسانة کُهزاد و بَسی با زال و رودابه‌ در شاهنامة فردوسی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 23-40]
 • دستور زبان تبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 115-134]

ر

 • رودابه بررسی نیاز عشق در شخصیّت رودابه و منیژه براساس نظریة روان‌شناختی مزلو [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 97-114]

ز

 • زبان غنایی فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 41-58]

س

 • ساربان سرگردان بحران هویت زنان در دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 59-76]
 • سروده­های تازی بن مایه های غنایی در تازی سروده های خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 211-228]
 • سیمین دانشور بحران هویت زنان در دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 59-76]

ش

 • شاهنامه بررسی نیاز عشق در شخصیّت رودابه و منیژه براساس نظریة روان‌شناختی مزلو [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 97-114]
 • شباهت‌ها و تفاوت‌ها بررسی مقایسه‌ای افسانة کُهزاد و بَسی با زال و رودابه‌ در شاهنامة فردوسی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 23-40]
 • شعر غنائی بررسی ویژگی‌های غنایی در افسانۀ نیما یوشیج [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 135-152]
 • شهریار تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]

ع

 • عارف قزوینی انگیزه‌های بازتاب عشق در دیوان عارف قزوینی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 77-96]
 • عاطفه تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]
 • عشق انگیزه‌های بازتاب عشق در دیوان عارف قزوینی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 77-96]
 • عشق بررسی تقابل قدرت و عشق در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 229-245]
 • عشق بررسی نیاز عشق در شخصیّت رودابه و منیژه براساس نظریة روان‌شناختی مزلو [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 97-114]
 • عواطف بن مایه های غنایی در تازی سروده های خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 211-228]

ف

 • فعل تبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 115-134]

ق

 • قدرت بررسی تقابل قدرت و عشق در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 229-245]

ک

 • کارکرد تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]
 • کریستین بوبن مضامین مشترک در رباعیات خیام نیشابوری و آثار کریستین بوبن [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 171-188]

ل

 • لحن غنایی فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 41-58]

م

 • ماتریس تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 5-22]
 • مازلو بررسی نیاز عشق در شخصیّت رودابه و منیژه براساس نظریة روان‌شناختی مزلو [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 97-114]
 • ماهیت تحلیل کارکرد عاطفی تصاویر در شعر غنایی معاصر(مطالعۀ موردی: غزل‌‌‌ها‌ی شهریار و ابتهاج) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 153-170]
 • مایکل ریفاتر تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 5-22]
 • مدرنیسم بحران هویت زنان در دو رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 59-76]
 • مرثیه فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 41-58]
 • مضمون مضامین مشترک در رباعیات خیام نیشابوری و آثار کریستین بوبن [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 171-188]
 • منظومه‌های عاشقانه تبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری) [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 115-134]
 • منیژه بررسی نیاز عشق در شخصیّت رودابه و منیژه براساس نظریة روان‌شناختی مزلو [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 97-114]

ن

 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 5-22]
 • نگرش معنی انگارانه پویایی عاشق و معشوق در هزار و یک شب [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 189-210]

و

ه

 • هزارویک شب پویایی عاشق و معشوق در هزار و یک شب [دوره 21، شماره 40، 1402، صفحه 189-210]