شناسنامه علمی مجله شامل : شناسنامه فارسی، راهنمای تدوین فارسی مقالات و فهرست فارسی مقالات

10.22111/jllr.2018.3728

عنوان مقاله [English]

.