درباره نشریه

 صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مدیر مسئول: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

 سردبیر: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه ادبیات غنایی منتشر می گردد.همچنین،این مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینه ادب غنایی باشد.

پژوهشنامه ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه ی شماره ی 10691/3 مورخ 28/12/87 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه ی علمی-پژوهشی دریافت کرده است. همچنین بر اساس نامه شماره 116/11/3 مورخ 8/2/88 این اعتبار به سه شمارة 8، 9، و 10 مجله نیز تسری می یابد.

نشریه « پژوهشنامه ادب غنایی » در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به آدرس www.ricest.ac.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به آدرس www.sid.، بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس www.magiran.com و در پایگاه مجلات تخصصی Noormags به نشانی www.noormags.ir نمایه می‌شود.این مجله در نخستین سنجش ضریب تأثیر نشریات فارسی نمایه شده در کارگاه استنادی وزارت علوم جهان اسلام در سال 1389 با ضریب تأثیر 0429 رتبه هشتم در میان 630 نشریه و مقام سوم را در میان نشریات زبان و ادب فارسی کسب نموده است. همچنین در دومین سنجش ضریب تأثیر در سال 1390 ، در میان 887 نشریه با ضریب تأثیر 0488 به رتبه سیزدهم و بازهم مقام سوم در میان نشریات زبان و ادب فارسی دست یافته است.