اهداف و چشم انداز

پژوهشنامۀ ادبِ غناییِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در حوزۀ وسیع ادبیات غنایی مشغول فعالیت است و با هدف بررسی مقالاتی که در ارتباط با منظومه های غنایی، مراثی، فراق نامه ها، سرودهای دینی، اشعار عاشقانه، فلسفی، عرفانی، هجو، مدح، حبسیه، مفاخره، ساقی نامه، مناجات نامه، مغنی نامه، تغزل و... باشد، تاسیس شده است.  از دیگر اهداف این نشریه "بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات غنایی"،"شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر مربوط به این حوزه" ، "بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات غنایی" ، "سبک شناسی و نقد آثار این حوزه" و... است. با این وصف مقالات مورد ارزیابی در این نشریه شامل موارد زیر خواهد بود:

 • معرفی ادب غنایی و ویژگی های ساختاری آن
 • تحلیل ساختارآثار غنایی براساس نظریه های ادبی مدرن
 • بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات غنایی
 • شناخت شاخصه­ها و ویژگی های آثار منظوم و منثور غنایی
 •  بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات غنایی
 • شناسایی و معرفی آثار برجسته حوزۀ ادب غنایی
 • تبیین ویژگی های سبکی ادبیات غنایی
 • بررسی تعامل و ارتباط ادبیات غنایی ایران و جهان
 • بررسی زبان ادب غنایی
 • ادبیات غنایی در ابعاد جهانی
 • ادبیات غنایی درعصر امروز
 • جایگاه ادبیات غنایی معاصر ایران در جهان
 • بررسی وتحلیل ریشه‌های تاریخی و پیدایش ادبیات غنایی در ایران و جهان
 • بررسی و معرفی آثار منتشر نشده و ناشناختۀ این حوزه
 • ادبیات غنایی وکودکان و نوجوانان
 • ادبیات غنایی و جایگاه زنان درآن
 • آسیب‌شناسی و نقد ادب غنایی شامل موضوعاتی مانندِ آسیب ‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبی در این حوزه، آسیب‌شناسی ساختاری آثار ادب غنایی ، آسیب‌شناسی زبانی آثار ادب غنایی، آسیب‌شناسی سبکی آثار حوزه ادب غنایی و...

 

نشریه می کوشد با استفاده از داوری و ارزیابی داوران صاحب نظر به پذیرش مقالاتی بپردازد که حاصل نوآوری پژوهشگران و نویسندگان آنها باشد.