جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

عشق فردگرا از اساسی ترین مضامین در شعر رمانتیک است. تجدد گرایی که از دوره ی پهلوی در ایران نهادینه می شود این مضمون را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد و به تبع آن، برخی از شاعران دچار نوگرایی در این حوزه می گردند. نیما یوشیج، نادر نادرپور و فروغ فرخزاد از شاعران رمانتی سیسم فردگرا در عصر پهلوی هستند که عشق، در اشعار آنها بسیار برجسته است. نویسندگان، به شیوه ی تحلیل محتوا، ضمن بیان ماهیت عشق، جلوه هایی از عشق مدرن را در سروده هایشان برشمرده و مورد تحلیل قرار داده اند. مهمترین این جلوه ها عبارت است از: برخورد طبیعی با عشق و معشوق و رو آوردن به معشوق طبیعی، نقد عشق کهن، توجه به معشوق درونی (اثیری و افسانه ای)، نقد عشق کهن، اروتیسم، عقده ی عشق، صراحت گفتار در عشق ورزی به مرد، توهم معشوق، مغازله با طبیعت  و عشق آزاد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Modern Love in Contemporary Romantic Poetry Emphasizing on the Poems of Nima Yooshij, Forough Farrokhzad and Nader Naderpour

نویسندگان [English]

  • sara Zare Jirhandeh 1
  • GholamReza Pirooz 2
1 Ph.D Student of Persian Language and Literature Dept, University of Mazandara
2 Associate Professor of Persian Language and Literature Dept, University of Mazandaran
چکیده [English]

Individual love is among the most basic themes of Romantic Poetry. Modernism which started from Pahlavi period in Iran influenced this theme; thus, some new poets tend to new concepts. Nima Yushij, Nader Nadeepour, and Foroogh Farrokhzad are Individual Romantic poets in Pahlavi period in whose works the concept of love us dominant. These poets used content analysis, along with the nature of live, to compose some aspects of modern love in their poetry. From among the most important aspects, natural treatment with love and beloved and tendency to natural beloved, criticizing old love, paying attention to internal beloved (ethereal and magical), eroticism, love complex, clarity in evincing love to man, hallucination of beloved, loving nature and free love can be seen.
 
   1-1-Introduction
 
The policy of modernism and similarity to European culture has been consolidated since the period of Rezakhan. This era is the era of the growth of individual romanticism. Love embraces vital signs of modernity as the most important theme in romantic poetry.  Love, in the idea of ancient poet, is divided into two different categories of real and virtual love. In contemporary poetry, the contrast between the two is put aside and human is regarded as a species whose body and soul are not separated. This response causes a natural approach of the poets to humans and thus to love and beloved. A classic Love Poet, who has always put beloved in the aura of ambiguity and generalization because of unhappy virtual love to real love and kept his natural intention of a romantic relationship quiet, through contemporary poetry, by Nima as the forerunner in “Manzomeh Afsane,” beloved is taken into consideration. Dialectic atmosphere governing legends, gives it the ancient lover sound. Nima’s critique to ancient love in Afsaneh is, in fact, an attack to new viewpoints and traditions about love. Turning to inner lover, either to Ethereal beloved of the European psychoanalysis of twentieth century or a lover of legendary time and location, desirable for romantic modernism, are among other modern themes of love in Nima. The authors, through content analysis, have reviewed the nature and effects of modernity in the poetry of Nader Naderpour and Forough Farrokhzad, in addition to those of Nima, who championed this arena. Some of these effects in Naderpour's poetry can be outlined as follows:
Natural encounters with love and beloved, paying attention to the inner and mental beloved, love complex, erotism, free love, involving in nature
 
These effects in the poem of Forough are as follows:
 
Natural encounters with love and beloved, explicit speech in love to the man, the legendary beloved, the illusion of love, free love, erotism, involving in nature
 
Through these effects, the descending order of the love can be traced. As love gets away from the period of Nima, it gets closer to the adverse effects of modernity including free love, erotism, anger and escape from the human lover and introspection and hallucination and dreaming  
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Romanticism
  • NimaYooshij
  • Nader Naderpour
  • Forough Farrokhzad
۱- آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، ترجمه ی محمد رفیعی مهر آبادی، تهران: چاپخانه ی حیدری،۱۳۷۳ .
۲- بلخی، مولانا جلال الدین محمد، مثنوی، چاپ هفتم، تصحیح محمد استعلامی، تهران: سخن،۱۳۸۴.
۳- ــــــــــ  غزلیات شمس، گزینش محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ دوم، تهران: سخن، ۱۳۸۸.
۴- ــــــــــ  غزلیات شمس تبریز، چاپ دوم، گزینش و تفسیر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن، ۱۳۸۸. 
۵- پورنامداریان، تقی، خانه ام ابری است، چاپ چهارم، تهران: مروارید، ۱۳۹۱.
۶- توللی، فریدون، شعله ی کبود،(منتخب پنج دفترشعر:رها،نافه،پویه،شگرف،بازگشت) چاپ اول، تهران:سخن،۱۳۷۶.
۷- جعفری ، مسعود، سیر رمانتیسم در ایران، چاپ اول، تهران: نشر مرکز،۱۳۸۶ .
۸- حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ، چاپ اول، تهران: نشر آسمان خیال، ۱۳۹۰.
۹- حسین پور چافی، علی، جریان های شعری معاصر فارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر،۱۳۹۰.
۱۰- حمیدیان، سعید، داستان دگردیسی (روند دگرگونی های شعر نیما) یوشیج چاپ اول، تهران: نیلوفر،۱۳۸۱.
۱۱- خواجات، بهزاد، رمانتی سیسم ایرانی، چاپ اول، تهران: بامداد نو،۱۳۹۱.
۱۲- رجایی، احمد علی، خلاصه ی شرح تعرف از ابوبکر محمدبن ابراهیم کلابادی نوشته ی منحصر به فرد مورخ ۷۱۳ هجری، تهران: بنیادفرهنگ ایران،۱۳۴۹.
۱۳- رحمانی ، نصرت، مجموعه ی اشعار،چاپ چهارم، تهران: نگاه ۱۳۹۲.
۱۴- سید حسینی، رضا، مکتب های ادبی، ج اول، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۷.
۱۵- شفیعی کدکنی، محمدرضا، ادوارشعرفارسی ازمشروطیت تا سقوط سلطنت، چاپ هشتم، تهران: سخن،۱۳۹۳.
۱۶- شمیسا، سیروس، انواع ادبی، چاپ دهم، تهران: فردوس،۱۳۸۳.
۱۷- ـــــــــــــــــ داستان یک روح، چاپ اول، تهران: فردوس،۱۳۷۲ .
۱۸- شمس لنگرودی، محمد، تاریخ تحلیلی شعر نو، چاپ ششم، تهران: مرکز، ۱۳۷۸.
۲۰- فتوحی، محمود، بلاغت تصویر، چاپ اول تهران: سخن، 1385. 
۲۱- فرخزاد، فروغ، دیوان اشعار، چاپ اول، مروارید: تهران،۱۳۷۱.
۲۲- کارو، گزیده ی اشعار، Ebookclub.blogfa.com   http://
۲۳- کوشش، رحیم، نیما و شعر نو تغزلی، مجموعه مقاله های دومین همایش ملی نیما شناسی، صص۱۴۶۵-۱۴۸۳، نیما و میراث نو، بابلسر: دانشگاه مازندران ، ۱۳۸۹.
۲۴- مختاری، محمد، هفتاد سال عاشقانه، چاپ اول، تهران: تیراژه، ۱۳۷۸ .
۲۵- مدی، ارژنگ، عشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم، چاپ اول، تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۱.
۲۶- نادرپور، نادر، مجموعه ی اشعار، چاپ سوم، تهران: نگاه، ۱۳۹۳. 
۲۷- نفیسی، مجید، چهار نگاه به عشق در ادبیات فارسی، بی جا، ketabnak.com . 
۲۸- یوشیج، نیما، مجموعه کامل اشعار، چاپ اول، تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه ،137۰.