بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

چکیده

در پژوهش حاضر که باهدف تحلیل و بررسی استعاره مفهومی عشق در شعر ابن فارض و سلطان نگاشته شده­است، سعی بر آن است با تکیه‌بر روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی مکتب امریکایی، حوزه‌های مفهومی محمل مشترک و متفاوت در شعر دو شاعر مورد کنکاش و بررسی تطبیقی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که دین، شراب، آتش، سفر، پادشاه و دریا، حوزه‌های محمل مشترک برای مفهوم­سازی عشق در شعر ابن فارض و سلطان ولد است. از دیگرسو، حوزةمحمل دین در شعر ابن فارض و حوزةمحمل شراب در شعر سلطان ولد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. این بسامد­ها نشانگر تفاوت­های ظریف نگاه این دو شاعر به مقولة عشق است؛ علاوه بر این، از جمله حوزه­های محمل غیرمشترک در شعر دو شاعر می­توان به حوزه­های گمراهی، معلم، غذا، شیر، زندگی و نابودگری در اشعار ابن فارض و حوزه­های مکان، غم، بازار، نور، شادی و جنگ در اشعار سلطان ولد اشاره کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a m 1
  • j g 2
  • f a 3
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a