نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان.

10.22111/jllr.2022.42570.3068

چکیده

فرایند هستی- معرفت‌شناختی حضور از مهمترین مسائل حوزه‌های ادبیات و...است. در عرفان عاشقانه مسألۀ مواجهه با نظام نشانه‌ها و کنش نشانه‌ورزی به نحو خاصی موجب بازنمایی جهان وحدت گردیده است. در گفتمان حضور کارکرد ارجاعی و قراردادی زبان به غیاب درآورده می‌شود و نشانه‌ها دارای کارکرد رمزی می‌شوند و لایه‌های معنایی عمیق‌تری می‌یابند. غزل‌های مولوی از بعد نشانه‌شناسی تمثیل‌ها و استعاره‌‌های برسازندۀ فضای حضور یا وحدت قابل تأمل است. از منظر هستی-معرفت‌شناختی دلالت‌سازی عالم حضور بر مبنای توزیع مکان و زمان و تنظیم فاصله استوار است. وجوه دلالی تمثیل‌ها و استعاره‌های برسازندۀ فضای حضور به جهان پیش از هبوط بازمی‌گردد. تجربۀ حضور بر محور زمان زیسته و شکستن زمان و در بعد مکان با روساختی متفاوت و گذر از مکانی کنشی و فیزیکی به فضایی در ساحت تجربۀ شهودی نمود می‌یابد. در این نوشتار برساخت هنری مؤلف- راوی غزلیات شمس به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به قصد خوانش متناسب با معرفت‌شناسی حاکم بر متن دلالت‌یابی و تبیین شده است. نتیجه اینکه مؤلف- راوی غزلیات شمس با روایت‌پردازی مبتنی بر حضور هر کدام از تمثیل‌ها و استعاره‌های خرد و کلان را جهت تبیین ماهیت فضای رازناک، ابهام‌آمیز، غیرشفاف، بلعنده، نامتعین، تفکیک‌ناپذیر، بیکران و منبسط جهان وحدت بکار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State of Presence Atmosphere in Artistic Reconstruction of Author-Narrator in Shams-e Tabrizi’s Sonnets

نویسندگان [English]

  • farasat piroozinejad 1
  • parsa yaghoobi 2
  • Timor Malmir 3

1 Ph.D. student of Persian language and literature of Kurdistan University

2 Professor of the Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan

3 Professor of the Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan.

چکیده [English]

Existential-epistemological process of presence is one of the most important issues in the fields of literature and .... In romantic mysticism, the issue of confrontation with the system of signs and the act of signification has in a special way caused the representation of the world of unity. In discourse, the presence of referential and conventional functions of language is absent, and signs become coded and find deeper semantic layers. Rumi's sonnets can be considered from the semiotic point of view of allegories and metaphors that create a space of presence or unity. From the ontological-epistemological point of view, the signification of the universe is based on the distribution of place and time, as well as the regulation of distance. The experience of presence is lived on the axis of time and breaking time and in the dimension of place with a different superstructure and passing from an active and physical place to a space in the field of intuitive experience. In this article, the artistic construction of the author-narrator of Shams lyric poems has been described and explained in a descriptive-analytical manner with the intention of reading in accordance with the epistemology of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ghazals of Shams"
  • "Space of Presence"
  • "Space and Place"